Usługa polegająca na wykonywaniu bieżącej konserwacji sygnalizacji świetlnych w mieście Biłgoraj

» Opis zapytania

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia :
usługi polegającej na wykonaniu bieżącej konserwacji sygnalizacji świetlnych w mieście Biłgoraj na skrzyżowaniach ulic z drogą wojewódzką nr 835 i 858 :
a) Kościuszki- Wiejska
b) Kościuszki- Komorowskiego
c) Kościuszki- Lubelska
d) Zamojska – Długa
e) Jana Pawła II – Krzeszowska
f) Jana Pawła II – przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i specyfikacją techniczną w sposób gwarantujący należytą jakość.
Do obowiązków wykonawcy w ramach świadczonej usługi należy :
1. Na bieżąco :
a) sprawdzanie 2 razy dziennie sprawności działania sygnalizacji,
b) naprawa i regulacja sygnalizatorów akustycznych,
c) wymiana bezpieczników, żarówek, wkładów LED, soczewek, daszków, listew zaciskowych
d) mycie soczewek
e) wymiana żarówek i wkładów LED na wysięgnikach przy użyciu podnośnika pozyskanego na koszt wykonawcy
2. Prowadzenie dziennika eksploatacji sygnalizacji zgodnie z „ szczegółowe warunki techniczne znaków i sygnałów drogowych i warunki ich umieszczania ” – załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. / Dz. U. z 2003 nr 220 poz. 2181 z późniejszymi zmianami /.
3. Powiadamianie RDW w Zamościu tel. (084) 638 66 39 i KPP w Biłgoraju tel.(084)686 8260 o awariach i przerwach w pracy sygnalizacji z wpisem do dziennika eksploatacji sygnalizacji.
4. Uruchomienie sygnalizacji.
Po przerwie w pracy uruchomienie sygnalizacji powinno być poprzedzone nadawaniem sygnału żółtego migającego przez co najmniej jedną dobę. Uruchomienie sygnalizacji powinno odbywać się po godzinach szczytu komunikacyjnego. Stwierdzone nieprawidłowości wpływające na bezpieczeństwo ruchu powinny być natychmiast usunięte, pozostałe w ciągu 7 dni. Stan techniczny urządzeń sygnalizacji oraz warunki eksploatacji powinny być oceniane na podstawie wyników oględzin dokonywanych co najmniej raz w ciągu doby.

5. Oględziny codzienne w zakresie:
- sprawność zainstalowanych źródeł światła i poprawność realizowanych programów sygnalizacji,
- stan widocznych części przewodów oraz osprzętu,
- stan ochrony przeciwporażeniowej,
- stan napisów informacyjnych i ostrzegawczych oraz oznaczeń,
- stan czystości latarni sygnalizacyjnych i soczewek,
- usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i niezwłoczne ich usunięcie, w razie potrzeby wykonać zabiegi konserwacyjne,
- wpisanie w dzienniku eksploatacji sygnalizacji stwierdzonych i usuniętych usterek.

6. Wykonanie raz do roku przeglądu urządzeń sygnalizacji :
- szczegółowe oględziny,
- badania stanu technicznego,
- sprawdzenie urządzeń sterowania,
- pomiary rezystancji izolacji,
- pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
- sprawdzenie stanu komór sygnalizacyjnych, masztów, sterownika i szaf zasilających,
- wymianę zużytych elementów, czynności konserwacyjne i naprawy zapewniające lepszą pracę urządzeń,
- sprawdzenie i naprawa powłok malarskich,
- wyniki przeglądu i zakres wykonanych prac należy odnotować w dzienniku eksploatacji sygnalizacji.

7. Co najmniej raz na trzy miesiące należy:
- dokręcić wkręty w listwach zaciskowych na tylnej ścianie szafy,
- dokręcić wkręty listew zaciskowych w komorach sygnalizacyjnych,
- dokręcić żarówki w komorach sygnalizacyjnych, sprawdzić zamocowanie wkładów LED
- sprawdzić szczelność zamontowanego osprzętu.

8. W sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub niebezpieczeństwa porażenia oraz na polecenie policji należy sygnalizacje przełączyć na „żółte migające" lub wyłączyć „na ciemno”. Powinno to być odnotowane w dzienniku eksploatacji sygnalizacji.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.12.2018 | 09:50


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Automatyka i urządzenia sterujące
  • Usługi serwisowe maszyn, urządzeń i części zamiennych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się