USŁUGI KONSERWACJI ORAZ NAPRAW AWARYJNYCH SPRZĘTU GASTRONOMICZNEGO, CHŁODNICZEGO, GRZEJNEGO, MYJĄCEGO, POLOWEGO.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są usługi konserwacji i napraw awaryjnych sprzętu: gastronomicznego, chłodniczego, grzejnego, myjącego i polowego znajdującego się w stołówkach wojskowych, magazynach żywnościowych 15 Wojskowego Oddziału Gospodarczego oraz na wyposażeniu Jednostek Wojskowych pozostających w rejonie zaopatrywania. Szczegółowy opis, zakres i sposób wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się w „Opisie przedmiotu zamówienia” stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ i „Normatywie czasowym przeglądu konserwacyjnego sprzętu” stanowiącego załączniku nr 3 do SIWZ.
Z uwagi na konieczność szybkiego czasu reakcji na zgłoszenie przez Zamawiającego naprawy awaryjnej, który stanowi jedno z kryterium oceny ofert, Zamawiający wymaga aby Wykonawca/Podwykonawca realizujący przedmiot zamówienia posiadał siedzibę/oddział w odległości nie większej niż 150 km od miasta Szczecin, umożliwiającej wykonanie naprawy awaryjnej w czasie zadeklarowanym w ofercie.
Osoba/osoby w okresie trwania umowy związanej z wykonaniem –przedmiotu zamówienia powinna/powinny posiadać wymagane kwalifikacje zawodowe i uprawnienia określone w pkt. 5 ppkt.5.1 lit. c tiret jeden-trzy SIWZ, potwierdzone odpowiednimi dokumentami.
Powyższe dokumenty, tj. uprawnienia energetyczne gr. „E” do 1kV, świadectwo kwalifikacyjne napraw i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane oraz obrotu tymi substancjami, aktualne pracownicze książeczki zdrowia do celów sanitarnych z aktualnym wpisem właściwego lekarza o posiadaniu badań umożliwiających pracę przy żywności w obiektach żywienia zbiorowego, należy dostarczyć Zamawiającemu w dniu podpisania umowy w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem. Zamawiający, może żądać okazania do wglądu oryginałów w/w dokumentów.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.12.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi serwisowe maszyn, urządzeń i części zamiennych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się