Zakup licencji Vmware

» Opis zapytania

Przedmiotem postępowania jest zakup i dostawa licencji Vmware

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szczegóły:

1) Licencja VMware vSphere 6 Enterprise Plus for 1 procesor + wsparcie Production Support/Subscription VMware vSphere 6 Enterprise Plus for 1 procesor for 1 year

P/N : VS6-EPL-C + VS6-EPL-P-SSS-C

ilość 66 szt.

2) Licencja VMware vSphere 6 with Operations Management Enterprise Plus for 1 procesor + wsparcie Production Support/Subscription VMware vSphere 6 wit Operations Management Enterprise Plus for 1 for 1 year

P/N : VS6-OEPL-C + VS6-OEPL-P-SSS-C

ilość 32 szt.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wymagany termin realizacji do 5 dni roboczych od daty podpisania umowy

Warunki serwisu : świadczony na warunkach producenta zgodnie z zakupywanymi produktami które są produktami serwisowymi w okresie 1 roku

Okres gwarancji - w okresie licencjonowania

Prosimy o podanie wartości netto całej oferty. Dodatkowo do oferty prosimy o dołączeniu pliku z cenami jednostkowymi netto.

Kary umowne:
2. Zamawiający może obciążyć Dostawcę karą umowną:
a. za niedotrzymanie terminu dostawy, o którym mowa w § 3 ust. 2 w wysokości 1% wynagrodzenia, określonego w § 4 ust. 1, licząc za każdy dzień opóźnienia.
b. z tytułu odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia, określonego w § 4 ust. 1.
c. za niedotrzymanie warunków świadczenia usług Software Maintenance określonych w Załączniku nr 2 do Umowy w wysokości 1 % wynagrodzenia, określonego w § 4 ust. 1, licząc za każdy dzień opóźnienia.


Pozostałe warunki reguluje dołączony do postępowania SIWZ w tym załącznik nr 3 do SIWZ pt. "Projekt Umowy"

Wymagana akceptacja SIWZ w tym Projektu Umowy oraz proponowanych przez Zamawiającego warunków serwisu oraz kar umownych

Termin płatności 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej FV.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.12.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny, urządzenia i części zamienne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się