Remont placu składowego przy magazynie PDG 6, rejon szybu SW-1, O ZG Polkowice-Sieroszowice

» Opis zapytania

Remont placu składowego z płyt żelbetowych przy magazynie PDG 6 w rejonie szybu SW-1, polegać ma na ułożeniu mieszanki mineralno-bitumicznej. Realizacja musi odbywać się w sposób , który zapewni bieżącą czynną komunikację dla sprzętu i pracowników obsługujących magazyn, co wymaga od Wykonawcy każdorazowych uzgodnień przed przystąpieniem do robót z przedstawicielem Zamawiającego, którego reprezentował będzie kierownik działu LD, bądź osoba przez niego desygnowana. Odpady powstałe w trakcie realizacji usuwa i utylizuje Wykonawca zgodnie z przepisami art. 236b ustawy Prawo ochrony środowiska. Może to odbywać się na bieżąco poprzez załadunek na środek transportowy i jego wywóz ,bądź składowanie do podstawionego kontenera, który po zakończeniu robót będzie usunięty poza teren zakładu. Podstawą do określenia wartości oferty jest załączony zakres rzeczowy. Mogą być również ewentulne oględziny obiektu u Zamawiającego w przypadku gdy uczestnik postępowania przetargowego zgłośi ptrzebę ich dokonania przed złożeniem oferty. Przeprowadzi je operatora postepowania, któremu należy przesłać zgłoszenie z nazwiskiem osoby ( max dwóch ), nr dowodu osobistego oraz nazwy zakładu pracy, minium dwatygodnie przed terminem zakończenia składania ofert.
W ofercie należy podać jedną cenę ryczałtową na wykonanie robót obejmujących całe zadanie.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.12.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się