Dostawa żelazomanganu FeMn 75% HC i MC

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest umowa ramowa dotycząca dostaw żelazostopów:
1) FeMn80C15 średniowęglowy Affine zgodny z normą PN-91/H18014 o granulacji 10-80 mm w ilości 270 ton. Dostawy po około 7,5 tony/m-c. Cena na bazie 75% Mn.
2) FeMn75P25 wysokowęglowy zgodny z normą PN-91/H-18014 o granulacji 10-80 mm w ilości 360 ton. Dostawy po około 10 ton/m-c. Cena na bazie 75% Mn.
Żelazomangan z PN-91/H-18014 średniowęglowy MC i żelazomangan HC wysokowęglowy powinien zawierać określony poziom fosforu:
 FeMn80C15-MC o max. zawartości P - 0,20%
 FeMn75P25-HC o max. zawartości P - 0,25%
Dostawy sukcesywnie według zgłaszanego zapotrzebowania w średnich miesięcznych ilościach. Do dostaw należy dołączać Atesty Materiałowe lub Świadectwa Jakości.
2. Do oferty należy dołączyć:
a) Oświadczenie REACH – Załącznik nr 6 do SIWZ,
b) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem postępowania przetargowego w SWZ, zgodnie ze wzorem w Załączniku nr 5 do SIWZ. Dokument należy dostarczyć również w oryginale wraz z Załącznikiem nr 1 do SIWZ - Oświadczenie o danych osoby, która w imieniu Wykonawcy składa ofertę w Systemie Wspierania Zakupów Zamawiającego.
3. Pozostałe wymagania Zamawiającego odnośnie realizacji zamówienia określone są w Projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
6. Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej.
7. Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających.
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udziału Podwykonawców przy realizacji przedmiotu zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.12.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Inne z ostatnich 10 dni.