Wykonanie i dostawa sprzętu rafinacyjnego i oprzyrządowania dla Wydziałów PPb, PSz, PR i PE Huty Miedzi "Legnica" na rok 2019

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: ”Wykonanie i dostawa sprzętu rafinacyjnego i oprzyrządowania dla Wydziałów PPb, PSz, PR i PE Huty Miedzi „Legnica” na rok 2019”.

2. Przedmiot Zamówienia należy zrealizować w oparciu o zakres zawarty w projekcie umowy, stanowiącej Załącznik Nr 3 do SIWZ oraz dokumentację techniczną, stanowiącą załącznik nr 8 do SIWZ.
Dokumentacja niezbędna do realizacji zadania, o której mowa w pkt. 2 powyżej, dostępna jest do pobrania na płycie CD u Operatora postępowania, po wcześniejszym dostarczeniu przez system SWZ wypełnionego Załącznika nr 5 do SIWZ „Oświadczenie o zachowaniu poufności”.
Oświadczenie o zachowaniu poufności powinno być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (do skanu oświadczenia należy załączyć dokument potwierdzający ww. upoważnienie – KRS, pełnomocnictwo itp.).
UWAGA:
Zamawiający wymaga aby regenerację wypychaczy wykonywał ten sam Wykonawca co wypychaczy nowych. Warunkiem regeneracji wypychaczy jest spełnienie warunku, że cena wypychacza regenerowanego będzie niższa min. 10% od wypychacza nowego. W przypadku braku możliwości spełnienia tego warunku należy zrezygnować z regeneracji a ilość zamawianych nowych wypychaczy należy zwiększyć o ilość wypychaczy planowanych do regeneracji.

3. W celu prawidłowego przygotowania oferty Wykonawca zainteresowany realizacją zamówienia (w zakresie regeneracji sprzętu rafinacyjnego i oprzyrządowania na potrzeby Wydziału produkcyjnego, zgodnie z załącznikiem nr 2 do projektu umowy) może uzyskać dodatkowe informacje podczas wizji lokalnej w dniu 22.11.2018.r. o godzinie 11:00 .
Informacja ze spotkania będzie przekazana drogą elektroniczną w SWZ.
Zgłoszenie uczestnictwa w wizji lokalnej musi zawierać dane teleadresowe Wykonawcy,
nr telefonu, imię i nazwisko, numeru PESEL i numer dokumentu tożsamości osoby, która będzie uczestniczyć w spotkaniu
Powyższe informacje wraz z zeskanowanym oświadczeniem o zachowaniu poufności zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do SIWZ należy przesłać drogą elektroniczną w SWZ.
Oświadczenie o zachowaniu poufności powinno być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (do skanu oświadczenia należy załączyć dokument potwierdzający ww. upoważnienie – KRS, pełnomocnictwo itp.).
Zamawiający na podstawie otrzymanego zgłoszenia prześle drogą elektroniczną w SWZ do Wykonawcy zwrotną informację, która będzie zawierała: imię i nazwisko, nr telefonu osoby organizującej spotkanie.

4. Do oferty należy dołączyć:
a) oświadczenie Wykonawcy dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem postępowania przetargowego w SWZ, zgodnie ze wzorem w Załączniku nr 4 do SIWZ,

5. Wymagania Zamawiającego odnośnie realizacji zamówienia określone są w Projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

6. Konstrukcje i wyroby stanowiące odlewy oraz wyroby wykonywane za pomocą obróbki skrawaniem powinny spełniać wymagania norm związanych.
Bez względu na rodzaj konstrukcji wymaga się dostarczenia dokumentów w postaci świadectw kontroli jakości oraz atestów materiałowych na etapie dostawy przedmiotu zamówienia.

7. Zamawiający dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.

8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

9. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

10. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających.

11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udziału Podwykonawców przy realizacji przedmiotu zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.12.2018 | 13:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny, urządzenia i części zamienne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się