Dostawa olejów, smarów oraz płynów eksploatacyjnych do statków powietrznych

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa olejów, smarów i płynów eksploatacyjnych (zwanych materiałami eksploatacyjnymi) do statków powietrznych eksploatowanych przez Akademickiego Centrum Szkolenia Lotniczego LAW w Dęblinie
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w zał. nr 1 do SIWZ (Formularzu ofertowym).
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy.
Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty.
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.12.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Materiały eksploatacyjne do maszyn, urządzeń

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się