Sukcesywne dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego i odczynników laboratoryjnych wg potrzeb Zamawiającego wraz z dzierżawą analizatorów oraz aparatów do wykonywania badań z zakresu hematologii, immunologii, bakteriologii, serologii i koagulologii

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego i odczynników laboratoryjnych wg potrzeb Zamawiającego wraz z dzierżawą analizatorów oraz aparatów do wykonywania badań z zakresu hematologii, immunologii, bakteriologii, serologii i koagulologii z podziałem na 38 zadań w ilościach i asortymencie zgodnie z formularzem cenowym (załącznik 2.1- 2.38) oddzielnym dla każdej części zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Oferty można składać na następujące części zamówienia:
Zadanie 1- Barwniki hematologiczne
Zadanie 2- Odczynniki chemiczne
Zadanie 3- Nakłuwacze
Zadanie 4- Probówki
Zadanie 5- Zestaw do OB układ otwarty
Zadanie 6- Mikrometoda
Zadanie 7- Strzykawki z heparyna litową
Zadanie 8- Jednorazowe naczynka i kuwety
Zadanie 9- Drobny sprzęt
Zadanie 10- Płytki do kontroli powierzchni
Zadanie 11- Probówki system otwarty
Zadanie 12- Drobny sprzęt laboratoryjny
Zadanie 13- Końcówki do pipet automatycznych
Zadanie 14- Testy aglutynacyjne
Zadanie 15- Testy kasetowe- szybkie testy
Zadanie 16- Testy paskowe do analiz moczu
Zadanie 17- Gazometria (kapilary, zatyczki i mieszadełka)
Zadanie 18- Testy do oznaczania narkotyków
Zadanie 19- Elektroforeza wraz z dzierżawą zestawu do wykonania elektroforezy
Zadanie 20- Test biologiczny mikrobiologia
Zadanie 21- Podciśnieniowy system pobierania i preparowania krwi
Zadanie 22- Paski testowe do pomiaru stężenia glukozy we krwi wraz z bezpłatnym użyczeniem glukometrów
Zadanie 23- Zewnętrzna kontrola jakości badań wykonywanych w pracowni immunologii transfuzjologicznej
Zadanie 24- Mikrometoda do oznaczania przeciwciał w teście PTA LISS wraz z dzierżawą wirówki
Zadanie 25- Podłoża gotowe na płytkach i w probówkach
Zadanie 26- System do hodowli drobnoustrojów
Zadanie 27- Sypkie podłoża bakteriologiczne
Zadanie 28- Krążki określające wrażliwość na antybiotyki i krążki diagnostyczne
Zadanie 29- E- testy
Zadanie 30- Osocze królicze liofilizowane
Zadanie 31- Testy serologiczne mikrobiologia
Zadanie 32- Testy lateksowe mikrobiologia
Zadanie 33- Szczepy wzorcowe
Zadanie 34- Testy do oznaczania lekowrażliwości grzybów
Zadanie 35- Podłoża do posiewu krwi wraz z dzierżawą aparatu do hodowli z krwi i płynów ustrojowych wraz z dzierżawą analizatora bakteriologicznego
Zadanie 36- Diagnostyka TORCH, posocznicy wraz z dzierżawą analizatora immunochemicznego
Zadanie 37- Dostawa odczynników wraz z dzierżawą automatycznego analizatora koagulologicznego
Zadanie 38- Odczynniki diagnostyczne do testów serologii transfuzjologicznej
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia lub dane zadanie/zadania w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku złożenia przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty na całość zamówienia lub na dane zadanie/ zadania wszystkie oferty tego Wykonawcy zostaną odrzucone przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Liczba zadań 38. Za ofertę częściową Zamawiający uzna ofertę złożoną na wszystkie pozycje w danym zadaniu. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na pojedyncze pozycje. Parametry opisane w Formularzu cenowym - załącznik nr 2 do SIWZ jako wymagane parametry techniczno-użytkowe stanowią wymagania graniczne (odcinające), których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak wpisu w kolumnie „wartość oferowana (podać zakres lub opisać) zostanie potraktowane jako niespełnienie parametru. Wykonawca zobowiązany jest do podania w załącznikach nr 2.1- 2.38 nazwy handlowej- producenta oraz oznaczenia (nazwa, numer, symbol, typ itp.) oferowanego towaru. Nazwa oferowanego towaru jest dla Zamawiającego istotnym elementem treści oferty ze względu na konieczność ustalenia zgodności treści oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia tj. porównania oferowanych przez wykonawcę produktów z parametrami wymaganymi przez zamawiającego. Brak wpisu skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej ze specyfikacją. Dostarczane wyroby muszą być opakowane i zakonserwowane metodą zapewniającą zachowanie ich właściwości oraz parametrów techniczno-eksploatacyjnych podczas transportu i przechowywania w warunkach magazynowych. Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać wszelkie niezbędne dopuszczenia do użytkowania w placówkach służby zdrowia. Oferowane towary muszą spełniać wszystkie parametry określone w SIWZ i załącznikach oraz wymagania jakościowe określone w dokumentacji technicznej producenta na dany wyrób, być fabrycznie nowe (I kat.), nieużywane i wolne od wad oraz posiadać nienaruszone cechy pierwotnego opakowania, z oznaczeniami producenta i numeru katalogowego (jeśli występuje). Zamawiający wymaga towarów i sprzętu wyłącznie profesjonalnego. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania z każdą partią przedmiotu zamówienia ulotki w języku polskim, zawierającej wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika informacje o przedmiocie zamówienia, w tym sposobu magazynowania i przechowywania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów w załącznikach nr 2.1- 2.38 do SIWZ we wszystkich dostępnych źródłach w tym również poprzez zwrócenie się o złożenie dodatkowych wyjaśnień przez Wykonawcę. Okres ważności na dostarczony asortyment nie może być krótszy niż 9 m-cy od dnia dostawy do siedziby Zamawiającego, z wyłączeniem krwi kontrolnej, dla której termin ważności wynosi 3 miesiące od daty dostawy. W Zadaniach na dostawę odczynników wraz z dzierżawą sprzętu Wykonawca zobowiązany jest do zaoferowania odczynników dedykowanych do tego sprzętu. W przypadku nie spełnienia tego warunku oferta zostanie odrzucona. W zakresie dzierżawy sprzętu: Oferowane urządzenia będą kompletne i po zainstalowaniu i uruchomieniu będą gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych instalacji i zakupów inwestycyjnych. Wykonawca oddaje Zamawiającemu na okres obowiązywania umowy w dzierżawę niżej wymienione analizatory i aparaty:
a)zestaw do elektroforezy
b)wirówka serologiczna do metody mikro do badań serologii transfuzjologicznej
c)automatyczny aparat do hodowli drobnoustrojów z krwi i płynów ustrojowych
d)analizator immunochemiczny do diagnostyki TORCH i posocznicy
e)automatyczny aparat koagulologiczny
Wykonawca oddaje Zamawiającemu na okres obowiązywania umowy w bezpłatne użyczenie niżej wymienione aparaty:
a)glukometry
Przekazanie urządzenia/ ń nastąpi protokółem zdawczo- odbiorczym, sporządzonym z udziałem obu stron. Wraz z dostawa sprzętu musi być dostarczony pakiet odczynników startowych w celu uruchomienia i sprawdzenia poprawności działania.
Wykonawca dostarczy urządzenie/ a i zainstaluje je w terminie 7 dni kalendarzowych licząc od daty zawarcia umowy, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na swój koszt (dotyczy wszystkich urządzeń). Podłączenie analizatorów do istniejącego systemu laboratoryjnego w laboratorium ATD SOFT WARE ProfLab (komunikacja dwukierunkowa), zainstalowanie i walidowanie sprzętu do systemu informatycznego nastąpi w terminie instalacji. Wykonawca oświadcza, że przeszkoli na swój koszt personel zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonych w ramach niniejszej umowy aparatów i urządzeń w zakresie zadania nr …., tj:
a) Czas trwania szkolenia nie będzie krótszy niż 12 godz. Przeprowadzenie szkolenia zostanie potwierdzone certyfikatem. Termin dostawy, instalacji i szkolenia musi być ustalony z kierownikiem laboratorium.
b) Wykonawca oddaje Zamawiającemu do używania i pobierania pożytków urządzenie/ nia opisane w § 8 ust. 1
Zamawiający zobowiązuje się używać urządzenie/ a zgodnie z jego/ ich przeznaczeniem i wymogami prawidłowej eksploatacji, zawartej w instrukcji obsługi producenta danego urządzenia.
Zamawiający zobowiązuje się zabezpieczyć urządzenie/ a przed kradzieżą i niepożądanym działaniem osób trzecich.
Zamawiającego obciążają nakłady na urządzenie/ a stanowiące przedmiot dzierżawy, a szczególnie koszty eksploatacji urządzenia/ ń tj. zakup odczynników.
Na czas trwania dzierżawy Wykonawca ceduje na rzecz Zamawiającego prawa i obowiązki właściciela wynikające z gwarancji i oświadcza, że w dniu instalacji urządzenia/ ń przekaże protokół instalacji, oraz kartę gwarancyjną. Dotyczy wydzierżawianych aparatów:
a)w przypadku stwierdzenia wady, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wady lub wymiany aparatów na wolne od wad na własny koszt (zapewniającego ciągłość pracy Laboratorium Centralnego) Zamawiający nie będzie ponosił z tego tytułu, żadnych dodatkowych kosztów,
b)do momentu zapewnienia urządzenia zastępczego, Wykonawca oświadcza, iż zwróci Zamawiającemu koszty wykonanych badań, zleconych do innego Laboratorium. Zamawiający zobowiązany jest udokumentować Wykonawcy koszt poniesiony za wykonanie badań w innym laboratorium. Zwrot kosztów nastąpić w ciągu 30 dni kalendarzowych, od dnia udokumentowania poniesionych kosztów przez Zamawiającego. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z należnego mu wynagrodzenia, udokumentowanych kosztów wykonania badań w innym laboratorium.
c)Wykonawca zobowiązuje się w ramach serwisu gwarancyjnego do stawienia się u Zamawiającego w terminie do 4 godzin od otrzymania pisemnego zawiadomienia o wadzie oraz do jej usunięcia w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od otrzymania pisemnego zawiadomienia o wadzie. W przypadku, gdy wada nie może być usunięta w ciągu 24 godzin od otrzymania pisemnego zawiadomienia o wadzie, Wykonawca zobowiązany jest w ramach serwisu gwarancyjnego do tymczasowego zamontowania aparatu zastępczego spełniającego wymogi określone dla zamawianych aparatów oraz określenia terminu, w którym wadę usunie,
d)w przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wady w terminie wskazanym w § 8 ust. 15 pkt c) umowy bądź niestawiennictwa na oględziny, Zamawiający może zlecić usunięcie wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy,
e)wszelkie koszty związane z serwisem gwarancyjnym ponosi Wykonawca,
f)Wykonawca zobowiązany jest zapewnić co najmniej raz na pół roku jeden bezpłatny, okresowy przegląd aparatów wraz z ich konserwacją i wymianą części zużywalnych na warunkach określonych przez wyspecjalizowany serwis fabryczny,
g)Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo uzgodnić z Zamawiającym termin przeglądu aparatów,
h)po zakończeniu każdego przeglądu Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokument potwierdzający, że aparaty są sprawne i są dopuszczone do eksploatacji.
W terminie 30 dni, po zakończeniu umowy dzierżawy Zamawiający zobowiązany jest zwrócić urządzenie/ a w stanie nie pogorszonym ponad zużycie wynikające z normalnej eksploatacji.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.12.2018 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się