„Dostawa opału na sezon grzewczy 2018/2019”

» Opis zapytania

1. Ekogroszku do ZPO w Lubieniu Kujawskim oraz Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim,
2. Miału węglowego do szkół w Kaliskach, Kłóbce i Kanibrodzie.
Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 2 części:
1) Część nr 1 zamówienia:
Planowana ilość dostaw ekogroszku w ilości do 185 ton o parametrach roboczych nie gorszych niż:
- sortyment – ekogroszek,
- uziarnienie 0-25(30) mm,
- spiekalność RI max do 10,
- wartość opałowa powyżej 25000kJ/kg,
- zawartość popiołu do 9%,
- zawartość siarki do 0,6 %,
- zawartość wilgoci do 15%.
2) Część nr 2 zamówienia:
Planowana ilość dostaw miału węglowego w ilości do 175 ton o parametrach roboczych nie gorszych niż:
- sortyment – miał klasy I 25/9
- wartość opałowa – 25000 KJ/kg
- siarka – do 1%
- wilgotność o niskim pęcznieniu – do 15 %
- temperatura spiekania popiołu powyżej 1150 °C.
Podane powyżej ilości opału są wielkościami szacunkowymi. Faktyczne ilości zostaną określone w toku realizacji zamówienia. Wykonawcy nie będą przysługiwały roszczenia w stosunku do zamawiającego z tytułu niezrealizowania limitu dostaw w ilościach określonych wyżej.
3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do 2 części:
Dostawy opału będą realizowane sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego, w ilościach i terminach określonych przez Zamawiającego na podstawie składanego każdorazowo zamówienia, środkami transportu o ładowności nie większej niż 10 ton. Opał należy dostarczać w godzinach 8:00-14:00, co zostanie poprzedzone faktem ważenia
w obecności pracownika jednostki do której dostarczany jest opał. Ważenie następować będzie na terenie Gminy Lubień Kujawski przy załadowanym aucie oraz po rozładunku. Każdorazowo po ważeniu wydawany będzie przez Zamawiającego dokument określający wagę, który stanowił będzie podstawę do wystawienia faktury. Przy każdej dostawie Dostawca zobowiązany jest dostarczać zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym.
3.3. Wykonawca w cenie oferty musi uwzględnić całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, m.in. koszt transportu, załadunku, rozładunku, a także inne koszty ponoszone przez wykonawcę. Wykonawca nie będzie mógł żądać podwyższenia wynagrodzenia.
3.4. Wykonawca do swojej oferty winien dołączyć zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.11.2018 | 13:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Chemia z ostatnich 10 dni.