Zakup i dostawa wapna hydratyzowanego luzem.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wapna hydratyzowanego wg normy PN EN 459-1 CL 90-S luzem dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o.o. zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia własnym transportem i na swój koszt do magazynu (silosa) jednostki podległej Zamawiającemu: na terenie OUZ-2, ul. Zabraniecka 2, 03-872 Warszawa (magazyn czynny w dni robocze w godzinach od 8:00 do 14:00), w terminie nieprzekraczającym wymaganego terminu realizacji zamówienia częściowego.

Umowa realizowana będzie w trybie dostaw sukcesywnych w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Wymagany termin realizacji zamówienia częściowego: do 3 dni roboczych od dnia złożenia przez Zamawiającego zamówienia. Każdorazowa dostawa partii surowca będzie wywoływana zamówieniem złożonym (telefonicznie, pisemnie, e-mailem lub faksem) Wykonawcy co najmniej 3 dni robocze przed wymaganym terminem dostawy.

W przypadku braku możliwości odbioru przez Zamawiającego dostawy zaplanowanej zgodnie z ww. zapisem z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Zamawiający ma obowiązek powiadomić Wykonawcę w ciągu 48 godzin od powzięcia wiadomości o zaistnieniu takiej sytuacji telefonicznie
i potwierdzić jak najszybciej telefonicznie, pisemnie, e-mailem lub faksem wskazując jednocześnie nowy termin tej dostawy w tym samym miesiącu lub miesiącu następnym. Z tytułu zmiany terminu dostawy w określonym powyżej trybie Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia.

Planowane ilości zakupów:
1) Minimalna ilość zakupu: 150Mg (wartość minimalna wynika z możliwości wystąpienia bardzo poważnej awarii instalacji spalania odpadów a tym samym braku zapotrzebowania na dostawy surowca do oczyszczania spalin, w tym przypadku wapna hydratyzowanego, w dłuższej perspektywie czasu).
2) Maksymalna ilość zakupu: 660Mg.

Umowa będzie realizowana w oparciu o ceny jednostkowe zaproponowane przez Wykonawcę w ofercie najkorzystniejszej oraz w oparciu o zamówienia częściowe, które składane będą (telefonicznie, pisemnie, e-mailem lub faksem) zgodnie z faktycznymi potrzebami Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że umowa będzie realizowana do wyczerpania maksymalnych wielkości zamówienia – maksymalna ilość zakupu (umowa zostanie podpisana na maksymalną wielkość zamówienia).
Zamawiający zobowiązuje się do realizacji minimalnej ilości zamówienia zgodnie z ilościami wskazanymi wyżej i zastrzega sobie prawo do realizacji pozostałej ilości zamówienia – do jej maksymalnej wielkości określonej powyżej – na zasadach prawa opcji.
Przewidywana częstotliwość dostaw przy zakładanym zużyciu 1,5 Mg dziennie wynosi ok. 8 dni. Uwaga: Ilość surowca w zamówieniu częściowym i częstotliwość dostaw, w wyniku doświadczenia eksploatacyjnego mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.11.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się