BUDOWA PARKU MIEJSKIEGO NA TERENIE OSIEDLA GRUNWALDZKIEGO – II ETAP

» Opis zapytania

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest kontynuacja zadania pn „Przebudowa infrastruktury publicznej na terenie osiedla Grunwaldzkiego między ul. Królowej Jadwigi oraz Książąt Mazowieckich dla rozwoju funkcji rekreacyjno-turystycznej”, polegająca na wyposażeniu parku w urządzenia rekreacyjne i wypoczynkowe oraz osprzęt oświetlenia i monitoringu.
Pierwszy etap inwestycji obejmował: ułożenie przewodów i kabli pod przyszłe oświetlenie i monitoring, wykonanie nawierzchni utwardzonych, założenie zieleni niskiej (trawa z rolki) oraz wysokiej (nasadzenia drzew i krzewów).
Tereny inwestycyjne nie znajdują się w strefie ochrony konserwatorskiej.
1.1. Zakres zamówienia obejmuje:
Wykonanie robót budowlanych, w tym:
a) wykonanie robót ziemnych i rozbiórkowych,
b) wykonanie nawierzchni ścieżki z kamienia polnego, łupanego na podbudowie kruszywowej wzmocnionej wzdłuż rowu melioracyjnego,
c) wykonanie nawierzchni żwirowej na podbudowie kruszywowej wzmocnionej w otoczeniu obrzeży z kostki kamiennej,
d) wykonanie dwóch podestów wypoczynkowych o średnicy 10m i 12m z poszyciem z desek kompozytowych drewnopodobnych o grubości minimum 25mm,
e) wykonanie mostku drewnianego o rozpiętości 660cm i szerokości 281cm przez rów melioracyjny,
f) wykonanie zewnętrznej siłowni terenowej, w tym:
• montaż urządzeń: orbitrek – 1szt; narciarz -1szt; wahadło + pajacyk – 1szt; rower na ręce i nogi -1szt; wioślarz 1szt; wyciąg górny + rozpiętki – 1szt;
Urządzenia działające w oparciu o elementy przegubowe z zastosowaniem bezobsługowych kulowych łożysk metrycznych, gdzie obciążeniem będzie masa własna ćwiczącego; Wszystkie elementy urządzenia muszą być odporne na zewnętrzne warunki atmosferyczne. Urządzenia należy wyposażyć w tabliczki znamionowe, na których będą umieszczone informacje odnośnie producenta wyrobu, zgodności z odpowiednimi normami oraz zawierać instrukcję korzystania z urządzenia. Urządzenia fitness przeznaczone na siłownie zewnętrzną muszą spełniać wymagania normy PN-EN 16630 potwierdzone odpowiednimi certyfikatami.
• ustawienie obrzeży betonowych,
• wykonanie nawierzchni z kraty trawnikowej wypełnionej białym grysem na podbudowie kruszywowej wzmocnionej,
g) wykonanie placu zabaw, w tym:
• montaż urządzeń: czworokąt sprawnościowy 1szt; piaskownica sześciokątna 1szt; bujak dwuosobowy sprężynowy ważka 1szt; huśtawka podwójna 1szt; huśtawka wagowa pojedyncza 1szt; tablica informacyjna z regulaminem 1szt.
Wszystkie elementy urządzeń muszą być odporne na zewnętrzne warunki atmosferyczne. Urządzenia należy wyposażyć w tabliczki znamionowe, na których będą umieszczone informacje odnośnie producenta wyrobu, zgodności z odpowiednimi normami (PN-EN 1176 potwierdzone odpowiednimi certyfikatami) oraz zawierać instrukcję korzystania z urządzenia. Montaż urządzeń zgodnie z normą PN-EN 1176.
• wykonanie nawierzchni piaszczystej na warstwie geowłókniny,
• ustawienie obrzeży betonowych,
• wykonanie drenażu z rur drenarskich,
• wykonanie nawierzchni żwirowej na podbudowie kruszywowej wzmocnionej w otoczeniu obrzeży betonowych,
• wykonanie ogrodzenia o wysokości 120cm wraz z przejściem typu „stop-dog” o konstrukcji stalowej cynkowanej i malowanej proszkowo,
h) wykonanie boiska do streetballa, w tym:
• montaż kosza do koszykówki z tablicą i siatką osadzonym w fundamencie betonowym za pomocą tulei według wskazań producenta; elementy odporne na zewnętrzne warunki atmosferyczne,
• wykonanie nawierzchni (opaski wokół boiska poliuretanowego) z kostki betonowej bezfazowej na podbudowie kruszywowej wzmocnionej,
• ustawienie obrzeży betonowych o przekroju 8x30cm na ławie betonowej o długości 127mb,
• wykonanie nawierzchni wylewanej poliuretanowej na podbudowie kruszywowej wzmocnionej o następujących warstwach:
- warstwa użytkowa koloru zielonego z granulatu EPDM (1–3mm) i poliuretanu o grubości 8–10mm.
- warstwa podkładowa z granulatu SBR i poliuretanu o grubości 8–10mm,
- podbudowa dynamiczna typu ET o grubości min. 35mm z mieszaniny kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego SBR połączonych lepiszczem poliuretanowym,
Na boisku należy wymalować linie boiska do koszykówki o szer. 5cm, koloru białego.
• wykonanie drenażu z rur drenarskich,
• wykonanie ogrodzenia panelowego o wysokości 200cm o konstrukcji stalowej, cynkowanej,
i) wykonanie monitoringu wizyjnego wraz z przyłączem, w tym:
• zewnętrzna szafa optyczna wraz z wyposażeniem,
• wykonanie kanalizacji teletechnicznej wraz z kablem optycznym,
• kamery monitoringu 4szt (2 punkty kamerowe),
• uruchomienie monitoringu wizyjnego wraz z konfiguracją urządzeń,
j) montaż osprzętu oświetleniowego, w tym:
• zewnętrzna szafka oświetleniowa wraz z wyposażeniem 1kpl,
• oświetlenie słupowe LED - 29szt,
• oświetlenie słupowe naświetlacze LED - 5szt,
• oświetlenie punktowe podestu LED - 23szt,
• oświetlenie punktowe placu LED - 22szt,
• uruchomienie oświetlenia wraz z konfiguracją urządzeń,
k) wykonanie elementów małej architektury, w tym:
• kosz stalowy z daszkiem na nieczystości o pojemności min. 30L - 7szt,
• kosz stalowy na psie odchody - 3szt,
• stojak stalowy na min. 4 rowery - 1szt,
• ławki gabionowe proste z klombem i oparciem - 5szt,
• ławki gabionowe proste z oparciem - 6szt,
• ławki gabionowe proste bez oparcia - 2szt,
• ławki gabionowe z klombem narożne - 6szt,
• leżaki miejskie - 10szt,
• biblioteczka plenerowa - 1szt,
l) odtworzenie zniszczonych nawierzchni utwardzonych i terenów zielonych (trawniki darniowane oraz nasadzenia, rabaty ściółkowane korą) po pracach budowlanych,
m) uprzątnięcie terenu po wykonaniu prac budowlanych,
n) wykonanie dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach, w tym między innymi:
• dokumentacja geodezyjna powykonawcza,
• projekt przyłącza teletechnicznego
• oświadczenia kierownika budowy i kierowników robót,
• protokoły z badań i pomiarów przeprowadzonych w trakcie prowadzonych prac,
• atesty i certyfikaty wbudowanych materiałów,
• inne dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
W ramach zaoferowanej ceny wykonawca zobowiązany będzie:
a) zaopatrzyć się w media bytowe (tj. energia elektryczna, woda, ogrzewanie) na czas realizacji robót budowlanych,
b) przekazać materiały z rozbiórki, nadające się do ponownego zastosowania dla zamawiającego we wskazane miejsce w odległości do 5km,
c) pozyskać aktualną mapę geodezyjną przedstawiającą rzeczywisty stan uzbrojenia terenu ze względu na możliwe wbudowane urządzenia podziemne nieuwidocznione na załączonych mapach,
d) zachować oraz chronić przed uszkodzeniem znajdujące się w bezpośredniej bliskości punkty geodezyjne, w przypadku uszkodzenia lub kolizji odtworzyć zgodnie z właściwymi przepisami,
e) zapewnić obsługę serwisową zainstalowanych urządzeń w zakresie niezbędnym do utrzymania ich właściwej pracy w okresie udzielonej gwarancji.
f) uczestniczyć w przeglądach gwarancyjnych obiektu zwoływanych na wezwanie zamawiającego w okresie udzielonej gwarancji - należy przyjąć 2 przeglądy rocznie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi: przedmiar robót, projekt budowlany, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Rozliczenie robót następować będzie w/g rzeczywiście wykonanego zakresu prac określonych na podstawie obmiaru robót, wykonanego przez kierownika budowy i zatwierdzonego przez inspektora nadzoru.
W kosztorysie ofertowym należy wyszczególnić jednostkowe ceny za wykonanie poszczególnych pozycji przedmiarowych.
Wykonawca wyłoniony w ramach niniejszego postępowania zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu, przed podpisaniem umowy:
1) kopie dokumentów (np. referencje) potwierdzające doświadczenie kierownika budowy, zgodne z zadeklarowanym w złożonej ofercie,
2) kopię opłaconej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 500 000,00 PLN,
3) dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1.2. Wymagania ogólne Zamawiającego w zakresie realizacji prac oraz użytych materiałów.
Wykonane roboty oraz użyte materiały do wykonania przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymogi art. 10 ustawy Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych z późniejszymi zmianami.
Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót lub przedmiary robót mogą wskazywać dla niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych w stosunku do wskazanych w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót lub przedmiarach robót pod warunkiem, że zapewnią one uzyskanie parametrów co najmniej na takim samym poziomie jak założone w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz będą nie gorsze pod względem charakteru użytkowego, parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość) oraz parametrów bezpieczeństwa użytkowania.
UWAGA:
Wszystkie materiały przed ich wbudowaniem należy przedstawić do akceptacji Zamawiającemu.
Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania prac budowlanych pod nadzorem osób uprawnionych zgodnie z ustawą „Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r z późniejszymi zmianami”.
1.3. Wymagania Zamawiającego w zakresie zatrudnienia pracowników przy realizacji przedmiotu zamówienia.
1.3.1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a) roboty rozbiórkowe i ziemne,
b) roboty budowlane,
c) roboty związane z zagospodarowaniem zielenią,
d) roboty związane z wykonaniem nawierzchni utwardzonych,
e) roboty związane z wykonaniem sieci i instalacji,
f) roboty związane z wykonaniem elementów małej architektury,
g) inne czynności związane z wykonywaniem bezpośrednio prac budowlanych związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.
(Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób kierujących budową, wykonujących usługę geodezyjną itp.)
1.3.2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1.3.1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
1. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
2. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
3. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
1.3.3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1.3.1. czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z odpowiednimi przepisami o ochronie danych osobowych (RODO) - tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
(Uwaga: Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem odpowiednich przepisów o ochronie danych osobowych.)
1.3.4. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1.3.1. czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy (we wzorze umowy) w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1.3.1. czynności.
1.3.5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
2. GWARANCJA - Minimalny wymagany okres gwarancji 36 pełnych miesięcy od daty odbioru końcowego.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.12.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny budowlane i części do maszyn budowlanych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się