Dostawa środków do dezynfekcji błon śluzowych i ran do SPZZOZ w Wyszkowie.

» Opis zapytania

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę środków do dezynfekcji błon śluzowych i ran do SPZZOZ w Wyszkowie według asortymentu wyszczególnionego w pakietach od nr 1 do nr 3, który stanowi załącznik od nr 2/1 do nr 2/3- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Szacunkowe ilości poszczególnych towarów podane w niniejszym załączniku służą tylko do wyliczenia wartości oferowanej dla porównania ofert i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń wybranego Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania pełnej ilości asortymentu wymienionego w pakietach, z czego Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiającego.
3. Oferowane środki muszą być wykonane i dopuszczone do obrotu oraz stosowania w służbie zdrowia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym:
• dla produktów zakwalifikowanych jako produkty lecznicze w rozumieniu ustawy z dnia 06.09.2001r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2211).
• dla produktów zakwalifikowanych jako wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (tj. Dz. U z 2017 r., poz.211 ze zm.).
• dla produktów zakwalifikowanych jako środki biobójcze w rozumieniu ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o produktach biobójczych (Dz.U. z 2018 r. poz. 122).
• dla produktów zakwalifikowanych jako kosmetyki dokumentów zgodnych z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady / WE / nr 1223/2009 z 30 listopada 2009 r.
4. Ogólne warunki:
a) Zamawiający wymaga następujących dokumentów:
• właściwe dla produktu dokumenty potwierdzające pozwolenie na obrót,
• ulotki informacyjne ,
• karty charakterystyki preparatów,
• oświadczenie, że Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego w trakcie badania ofert przedłoży badania mikrobiologiczne potwierdzające spektrum i czas działania preparatów.
b) Zamawiający w obrębie jednej pozycji wymaga zaproponowania jednego preparatu.
5. Warunki dostawy i płatności.
a) Wykonawca obowiązany jest do umożliwienia składania zamówienia przez Internet przy pomocy przygotowanej specjalnej aplikacji, formularza bądź programu komputerowego bądź poczty e-mail oraz za pośrednictwem faksu.
b) dostawa następować będzie w asortymentach i ilościach określanych każdorazowo przez Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy.
c) miejsce dostawy: Apteka Szpitalna SPZZOZ, 07-200 Wyszków, ul. Komisji Edukacji Narodowej nr 1.
d) Wykonawca we własnym zakresie zapewnia transport i rozładunek.
e) termin dostawy maksymalnie 8 dni roboczych od złożenia zamówienia.
f) termin płatności faktury wynosi 60 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.11.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się