Świadczenie usług udostępniania prosektorium do wykonywania sekcji i oględzin zwłok na zlecenie prokuratur okręgu piotrkowskiego.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług udostępniania prosektorium do wykonywania sekcji i oględzin zwłok na zlecenie Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim oraz Prokuratur Rejonowych okręgu piotrkowskiego.
Przedmiot zamówienia ze względu na zasięg działania w/w prokuratur został podzielony na 5 zadań (części):
Zadanie nr 1. Świadczenie usług udostępniania prosektorium do wykonywania sekcji i oględzin zwłok na zlecenie Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim i Prokuratur Rejonowych okręgu piotrkowskiego.
Zasięg działania Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim obejmuje właściwość miejscową Prokuratur Rejonowych okręgu piotrkowskiego.
Zasięg działania Prokuratury Rejonowej w Piotrkowie Trybunalskim obejmuje: miasto Piotrków Trybunalski oraz gminy: Czarnocin, Gorzkowice, Grabica, Łęki Szlacheckie, Moszczenica, Ręczno, Rozprza, Sulejów, Tuszyn, Wola Krzysztoporska, Wolbórz.
Zadanie nr 2. Świadczenie usług udostępniania prosektorium do wykonywania sekcji i oględzin zwłok na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Bełchatowie.
Zasięg działania Prokuratury Rejonowej w Bełchatowie obejmuje miasto Bełchatów oraz gminy: Bełchatów, Drużbice, Kleszczów, Kluki, Rusiec, Szczerców, Zelów.
Zadanie nr 3 Świadczenie usług udostępniania prosektorium do wykonywania sekcji i oględzin zwłok na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Opocznie.
Zasięg działania Prokuratury Rejonowej w Opocznie: gminy: Aleksandrów, Białaczów, Drzewica, Mniszków, Opoczno, Paradyż, Poświętne, Sławno, Żarnów.
Zadanie nr 4 Świadczenie usług udostępniania prosektorium do wykonywania sekcji i oględzin zwłok na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Radomsku.
Zasięg działania Prokuratury Rejonowej w Radomsku: miasto Radomsko oraz gminy: Dobryszyce, Gidle, Gomunice, Kamieńsk, Kobiele Wielkie, Kodrąb, Lgota Wielka, Ładzice, Masłowice, Przedbórz, Radomsko, Wielgomłyny, Żytno.
Zadanie nr 5 Świadczenie usług udostępniania prosektorium do wykonywania sekcji i oględzin zwłok na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Tomaszowie Mazowieckim.
Zasięg działania Prokuratury Rejonowej w Tomaszowie Mazowiecki obejmuje miasto Tomaszów Mazowiecki oraz gminy: Będków, Budziszewice, Czerniewice, Inowłódz, Lubochnia, Rokiciny, Rzeczyca, Tomaszów Mazowiecki, Ujazd, Żelechlinek.
UWAGA: Prosektorium powinno znajdować się na terenie działania prokuratur okręgu piotrkowskiego.
W zakresie udostępniania prosektorium do wykonywania sekcji zwłok wraz z pomocą techniczną przy wykonywaniu sekcji Wykonawca:
zobowiązuje się do udostępniania prosektorium do wykonywania sądowo-lekarskiej sekcji lub oględzin zwłok, w tym również zapewni wodę i energię elektryczną;
zobowiązuje się do zapewnienia technika niezbędnego do pomocy przy wykonywanej przez powołanego biegłego lekarza do wykonania sekcji lub oględzin zwłok oraz zapewni i udostępni niezbędne materiały, urządzenia, narzędzia, odpowiedni i specjalistyczny sprzęt, środki dezynfekcyjne itp.;
wyraża zgodę, że termin wykonania sekcji bądź oględzin zwłok będzie każdorazowo uzgadniany z Zamawiającym. Podstawą do przygotowania zwłok i pomocy przy sekcji będzie wydane stosowne zlecenie przez prokuratora lub asesora prowadzącego sprawę w danej jednostce prokuratury. Sekcję zwłok, bądź oględziny zwłok wykonywał będzie biegły lekarz na podstawie wydanego postanowienia i w terminie ustalonym przez prokuratora lub asesora prowadzącego sprawę. Sekcje i oględziny mogą odbywać się przez całą dobę i we wszystkie dni tygodnia.
Wykonawca zapewnia ponadto:
gotowość świadczenia usług 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu;
odpowiedzialną i zaufaną kadrę do sprawowania pieczy nad powierzonymi zwłokami i szczątkami ludzkimi oraz rzeczami osobistymi osoby zmarłej;
świadczenie usług objętych zakresem umowy z najwyższą profesjonalną starannością i z zachowaniem zasad etyki, co oznacza, że Wykonawca będzie wykonywał usługę przy zachowaniu wszystkich wymogów określonych w przepisach szczegółowych jak i wynikających z dobrych obyczajów, a dotyczących poszanowania zwłok ludzkich ze względu na cześć osoby zmarłej oraz ochronę dóbr osobistych krewnych, a także prawną ochronę jakiej podlegają ludzkie zwłoki i ich szczątki;
zachowanie tajemnicy o wszystkich zdarzeniach, o jakich dowiedział się w związku z wykonywaniem niniejszej umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za należyte wykonanie zobowiązań przez swoich pracowników, w tym w szczególności wynikających z pkt 3 lit. b, c i d.
Ilość zleceń dokonywanych przez Zamawiającego będzie uzależniona od liczby zdarzeń rejestrowych w tym zakresie.
Wykonawca zapewni prosektorium, które winno spełniać warunki bezpieczeństwa i higieny pracy określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 10 kwietnia 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach anatomii patologicznej, w prosekturach oraz w pracowniach histopatologicznych i histochemicznych (Dz. U. z 1972 r., Nr 17, poz. 123).
Przy wykonywaniu zamówienia Wykonawca zobligowany jest do zachowania godności osób zmarłych oraz do przestrzegania wszystkich obowiązujących w zakresie przedmiotu zamówienia przepisów, a w szczególności:
ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2017 r., poz. 912 ze zm.),
rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 10 kwietnia 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach anatomii patologicznej, w prosektorach oraz w pracowniach histopatologicznych i histochemicznych (Dz. U. z 1972 r., Nr 17, poz. 123),
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. z 2001 r., Nr 153, poz. 1783),
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie sposobu przechowywania zwłok i szczątków (Dz. U. z 2011 r., Nr 75, poz. 405).
Do rozliczenia kosztów wykonanych usług będzie brana pod uwagę faktyczna ilość wykonanych sekcji bądź oględzin zwłok. Ilość wykonywanych sekcji bądź oględzin zwłok będzie wynikała z potrzeb Zamawiającego. Zawarta w formularzu cenowym ilość sekcji/oględzin zwłok jest jedynie ilością szacunkową Zamawiającego.
Zamawiający dopuszcza zlecenie części zamówienia podwykonawcom. W takim wypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), w którym wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców przy realizacji zamówienia. Tym samym nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie zakresu zamówienia, który zostanie powierzony podwykonawcy.
Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.11.2018 | 10:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Urządzenia chłodzące i grzewcze
  • Usługi medyczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się