Zakup i dostawa polielektrolitu do odwadniania osadu na Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Myszkowie

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia obejmuje: sukcesywną dostawę polielektrolitu w postaci proszku do odwodnienia osadu nadmiernego po procesie symultanicznej tlenowej stabilizacji w komorach nitryfikacyjnych za pomocą zagęszczacza mechanicznego i prasy taśmowej VANEX: min. 16%sm
Przewidywana ilość polielektrolitu zużywana w ciągu roku:
- ok. 7.500 kg/rok
- Polielektrolit w postaci proszku (worek 25 kg) w procesie odwadniania
Wymagania technologiczne (kryteria):
- Osiągnięcie suchej masy osadu min. 16%sm
- Zawartość zawiesiny w odcieku ≤700mg/l
Wymagania stawiane Wykonawcy podczas przeprowadzania prób technologicznych:
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest przeprowadzenie prób technicznych oferowanego polielektrolitu na warunkach opisanych poniżej:
1)Przed złożeniem oferty Zamawiający udostępni na okres 3 tygodni (od 26.11.2018r. do 14.12.2018r.) w dni robocze, w godzinach od 7:00 do 20:00 instalacje, celem przeprowadzenia testów technologicznych umożliwiających dobór właściwego polielektrolitu,z wyprzedzeniem co najmniej 2 dniowym należy umówić się z Zamawiającym na przeprowadzenie tekstu.
2)Wykonawca dokonuje we własnym zakresie badania w skali labolatoryjnej odwadniania osadów
z zastosowaniem swoich polielektrolitów przed przystąpieniem do prób w skali technicznej.
3)Polimery do prób powinny być dostarczone w oryginalnie zamkniętym opakowaniu handlowym. Etykieta powinna zawierać nazwę produktu, producenta, numer serii i datę przydatności oraz kartę charakterystyki substancji w języku polskim.
4)Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć polielektrolit na własny koszt.
5)Koszty związane z wykonaniem prób ponosi Wykonawca.
6)Ilość nadawy osadu ustalana jest przez Zamawiającego i wynosi od ok 8m3/h do 12 m3/h
7)Stężenie polielektrolitu ustalone jest przez Zamawiającego i wynosi 0,17%
8)Dawkę polielektrolitu nastawia Zamawiający (jednakowe nastawy dla wszystkich oferentów – 2 warianty) i zgłasza Wykonawcy gotowość do wykonania prób,
9)Laboratorium Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Myszkowie przeprowadzi badania, określi jednorazowo stężenie osadu w nadawie w pierwszej godzinie pracy urządzenia oraz określi zawartość suchej masy osadu odwodnionego, zawiesiny w odcieku w badanych próbach,
10)Każde badanie musi zawierać trzy próby laboratoryjne osadu odwodnionego i zawiesiny pobrane
w odstępach jednogodzinnych,
11)Od momentu pobrania pierwszej próby wszelkie zmiany regulacji nastaw urządzeń oraz dawki polimeru są zabronione
12)Prowadzone badania mają na celu ustalenie dawki polimeru do odwadniania osadu przy warunkach określonych przez Zamawiającego.
13)Z czynności doboru polielektrolitu w ciągu 2 dni roboczych będzie sporządzony protokół, który po podpisaniu przez Zamawiającego i Wykonawcę stanowiący Załącznik nr 1 do oferty.
Wykonawca sporządzi ofertę cenową w oparciu o najkorzystniejszą wg niego próbę.
14)Termin ważności polielektrolitu nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty dostarczenia do Zamawiającego.
W wyniku przeprowadzonych badan Wykonawca określa najkorzystniejszy polielektrolit biorąc pod uwagę przyjęte rozwiązanie technologiczne na Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Myszkowie i rzeczywistą charakterystykę osadu.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.12.2018 | 13:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się