Zakup i dostawa subskrypcji produktów Autodesk

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa subskrypcji produktów Autodesk, na podstawie Katalogu Subskrypcji zawartego w Załączniku nr 1 do Umowy, która stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
2. Do oferty należy dołączyć:
a) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem postępowania przetargowego w SWZ, zgodnie ze wzorem w Załączniku nr 4 do SIWZ.
b) Wypełniony Formularz Ofertowy (Załącznik nr 6 do SIWZ). (Prosimy uzupełniać wartości, liczbami do 2 miejsc po przecinku).
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
6. Zamawiający nie_ przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwość udziału Podwykonawców przy realizacji przedmiotu zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.11.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny, urządzenia i części zamienne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się