Dostawa czytnika pomiaru absorbancji UV-Vis, luminescencji i fluorescencji z dozownikiem dla Laboratorium Metabolomiki Weterynaryjnej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego, wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2018 r. czytnika pomiaru absorbancji UV-Vis, luminescencji i fluorescencji z dozownikiem dla - Laboratorium Metabolomiki Weterynaryjnej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
1) Wszystkie elementy dostarczonego urządzenia muszą być fabrycznie nowe wyprodukowane nie wcześniej niż w 2018 r.;
2) Urządzenie musi mieć kompletne odpowiednie okablowanie, niezbędne do jego uruchomienia;
3) Wszystkie elementy określone w opisie przedmiotu zamówienia muszą stanowić integralną część urządzenia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości konfigurowania urządzenia przy pomocy elementów zewnętrznych, za wyjątkiem sytuacji, gdy opis przedmiotu zamówienia wyraźnie na to wskazuje;
4) Urządzenie ma być dostarczone do siedziby zamawiającego, ustawione i uruchomione w miejscu wskazanym przez użytkownika, w sposób umożliwiający natychmiastowe używanie zgodnie z przeznaczeniem;
5) W przypadku gdy Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1 do SIWZ przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę, jeśli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, jak również za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Wykonawcy zobowiązani są do oferowania materiałów/urządzeń określonych w SIWZ lub równoważnych o parametrach tego typu, lecz nie gorszych od wskazanych;
6) W dniu realizacji dostawy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania testów poprawności działania urządzenia, w zakresie podstawowych funkcji przedmiotu zamówienia potwierdzających zgodność oferty z rzeczywistymi parametrami;
7) Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego z obsługi dostarczonego urządzenia dla pracowników Zamawiającego w ramach ceny przedmiotu zamówienia. Instruktaż odbędzie się w miejscu dostawy przedmiotu zamówienia do Zamawiającego w terminie ustalonym z Zamawiającym

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.11.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się