Dostawa i montaż wodomierzy z modułem radiowym do mieszkań komunalnych administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z podziałem na zadania

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wodomierzy z modułem radiowym do mieszkań komunalnych administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku. Zamówienie zostało podzielone na dwa zadania:
Zadanie 1: Dostawa i montaż 1405 szt. wodomierzy do zimnej wody i 131 wodomierzy do ciepłej wody do mieszkań komunalnych administrowanych przez ADM 1
Zadanie 2: Dostawa i montaż 914 szt. wodomierzy do zimnej wody do mieszkań komunalnych administrowanych przez ADM 2.
Zamówienie w zakresie dostaw.
Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) demontaż i utylizacja zdemontowanych wodomierzy ( wraz z dostarczeniem kserokopii karty odpadu),
2) dostarczenie i zamontowanie wodomierzy R100/R50 DN15 wraz z modułem radiowym w mieszkaniach zgodnie z dwukrotnym terminem montażu ustalonym w dni powszednie od poniedziałku do piątku od godz. 10.00 do 18.00. W przypadku braku możliwości wejścia do mieszkania Wykonawca powiadamia Administrację w celu ustalenia daty udostępnienia mieszkania,
3) wywieszenie na tablicach ogłoszeń w budynku informacji o wykonywanych robotach w zasobach mieszkalnych Zamawiającego,
4) zaplombowanie każdego wodomierza 2 plombami zatrzaskowymi,
5) montaż zaworu zwrotnego,
6) wypełnienie dwóch egzemplarzy protokołu, wpisując numer wodomierza zdemontowanego oraz montowanego oraz ich stanów na dzień wymiany, ponadto w protokole należy zapisać numer modułu radiowego i plomb. Protokół musi zostać podpisany przez Wykonawcę oraz lokatora. Jeden egzemplarz protokołu Wykonawca przekazuje lokatorowi mieszkania, którego dotyczyły prowadzone roboty, drugi egzemplarz przekazuje Zamawiającemu.
Wykonawca wykona dwukrotną próbę skontaktowania się z lokatorem; przy pierwszej próbie Wykonawca pozostawi pisemne powiadomienie (z numerem telefonu) o wymianie wodomierza i prośbą o kontakt w celu umówienia terminu wymiany. W przypadku gdy lokator nie skontaktuje się z Wykonawcą w terminie 7 dni, Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego w celu ustalenia terminu wejścia do lokalu.
Ekipy monterów Wykonawcy nie demontują indywidualnych ekranów, zasłon, skrzynek; przygotowanie instalacji spoczywa na użytkowniku lokalu lub Zamawiającym.
Po drugim terminie wymiany wodomierzy zostanie dokonany odczyt początkowy zamontowanych wodomierzy.
Wykonawca zobowiązany jest do:
1) udzielenia minimum 60 miesięcznej gwarancji na wodomierze oraz minimum 120 miesięcznej gwarancji na moduły radiowe,
2) dostarczenia kart gwarancyjnych najpóźniej w dniu odbioru przedmiotu zamówienia,
3) do bezpłatnego usunięcia wad, które ujawniły się w okresie gwarancji w terminie 7 dni od powiadomienia go przez Zamawiającego o wadzie, jeżeli będzie to możliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony.

Zamawiający posiada własny system do odczytu wodomierzy umożliwiający komunikację w standardzie Wireless MBUS T1 oraz T2 (PN-EN13757) dlatego nakładki radiowe zamontowane na wodomierzach muszą być kompatybilne z tym systemem.
Stosownie do treści art. 30 ust. 9 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że:
Zamówienie nie ogranicza dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Szczegółowy zakres dostawy określa SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.11.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się