Zabudowa urządzeń do pomiaru wagi wapna i modernizacji sposobu filtrowania

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia.
1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń do pomiaru wagi wapna i modernizacji sposobu odpylenia.
1.2. Przedmiot zamówienia powinien zostać wykonany zgodnie z projektem wykonawczym Inwestor: Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A. 32-020 Wieliczka, Park Kingi 1, Temat: „Remont pomieszczeń budynku Warzelni. Odwodnienie magazynu soli i pomiar ciężaru silosa” nr projektu M-20.356_A Biuro projektów „ZD – projekt: HTS Sp. z o.o., 31-752 Kraków, ul. Ujastek 5B, 2018r. – stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
1.3. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca jest w szczególności zobowiązany do:
1) zakupu i dostarczenia materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania robót,
2) wykonania prac i robót niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia,
3) zgłoszenia wykonanych robót do odbioru.
2. Obowiązek zatrudniania przez Wykonawcę osób na podstawie umowy o pracę. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudniania osób wykonujących usługi instalacji technologicznych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, z wyłączeniem osób pełniących funkcje kierownika robót, wyłącznie na podstawie umów o pracę (szczegółowe zapisy zostały zawarte w § 28 wzoru umowy).
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia i zasad jego realizacji zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ, zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego www.kopalniawieliczka.eu

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.11.2018 | 11:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Automatyka i urządzenia sterujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się