Dostawy adapterów do zestawów podkaskowych dla Oddziału Prewencji Policji KSP

» Opis zapytania

1. Postępowanie prowadzone jest w celu zawarcia umowy ramowej na dostawy adapterów do zestawów podkaskowych dla Oddziału Prewencji Policji KSP, zwanych dalej w ogłoszeniu urządzeniami.
2. Zamawiający planuje zrealizować w ramach zamówień publicznych udzielanych na podstawie umowy ramowej dostawy urządzeń w ilościach wskazanych w załączniku nr 2 do dokumentacji zamówienia, przy czym ilości te służą wyłącznie wyliczeniu ceny oferty, a zakupy urządzeń będą dokonywane zgodnie z pkt. 5.
3. Szczegółowy opis przedmiotu który będzie zakupywany w ramach zamówień publicznych realizowanych na podstawie zawartych umów ramowych zawiera załącznik nr 2 do dokumentacji zamówienia.
4. Zamawiający dokonywał będzie zakupów urządzeń w ramach umów wykonawczych w ilościach wynikających z rzeczywistych potrzeb w tym zakresie, przy czym łączna wartość udzielonych w ramach umowy ramowej zamówień publicznych realizowanych na podstawie zawartych umów ramowych nie przekroczy kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie umowy ramowej.
5. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie dokonuje zakupu urządzeń. Celem niniejszego postępowania jest zawarcie umów ramowych przez Zamawiającego z maksymalnie 5 (pięcioma) Wykonawcami, których ceny ofert wyliczone przez Zamawiającego zgodnie z zapisem Rozdz. XII pkt 1 dokumentacji zamówienia, nie przekroczą kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie umowy ramowej i uzyskają w kryteriach oceny ofert pozycje od 1 do 5, chyba, że oferty niepodlegające odrzuceniu złoży mniej Wykonawców.
6. Zamawiający będzie udzielał zamówień publicznych wysyłając do Wykonawców, z którymi zawrze umowę ramową zaproszenia do złożenia oferty, w których określi ilość urządzeń. Postanowienia zawarte w umowie ramowej będą wiążące dla Stron.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.11.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Urządzenia elektryczne i elektroniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się