Dostawa urządzeń laboratoryjnych: chłodziarko- zamrażarka oraz elektroda

» Opis zapytania

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń laboratoryjnych (chłodziarko- zamrażarki oraz elektrody), zwanych dalej „urządzeniami”. Oferowane urządzenia powinny być fabrycznie nowe, pochodzić z bieżącej produkcji (nie wcześniej niż 2017), posiadać stosowne certyfikaty i aprobaty dopuszczające go do sprzedaży i użytkowania na terenie RP.
2) Zakres zamówienia obejmuje: zakup urządzenia wraz z jego dostarczeniem, rozładunkiem i wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, a także bezpłatny serwis gwarancyjny.
3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 2A-B do SIWZ.
4) Wymagany termin realizacji zamówienia:
1) Część A - do 6 tygodni od daty zawarcia umowy.
2) Część B - do 3 tygodni od daty zawarcia umowy.
Termin realizacji stanowi pozacenowe kryterium oceny ofert – w przypadku zaoferowania krótszego niż maksymalny dopuszczalny termin realizacji zamówienia, oferta Wykonawcy otrzyma dodatkowe punkty, zgodnie z zasadami określonymi w rozdz. XI SIWZ.
5) Adres dostawy:
a) w zakresie części A: Wydział Nauk o Ziemi, Katedra Geochemii, Mineralogii, Petrografii, ul. Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec;
b) w zakresie części B: Dział Administracyjno- Gospodarczy Kampusu Cieszyńskiego, ul. Bielska 62, 43-400 Cieszyn
6) Wymagany minimalny okres gwarancji:
a) w zakresie części A: 24 miesiące;
b) w zakresie części B: 12 miesięcy
Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dacie podpisania Protokołu Odbioru. Okres gwarancji stanowi pozacenowe kryterium oceny ofert – w przypadku zaoferowanie dłuższego niż minimalny wymagany okres gwarancji, oferta Wykonawcy otrzyma dodatkowe punkty, zgodnie z zasadami określonymi w rozdz. XI SIWZ
3) Szczegółowe warunki realizacji zamówienia oraz warunki płatności zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.11.2018 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Bankowa 12
Katowice 40007
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • AGD Duże

» Dane nabywcy

Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych
ul. Bankowa 12
Katowice 40007
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się