Sukcesywne dostawy gazów technicznych i czystych dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

» Opis zapytania

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne dostawy gazów technicznych i czystych dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Formularzu cenowym, który stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.
3. Do obowiązków Wykonawcy należeć będą: Sukcesywne dostawy gazów technicznych i czystych w butlach na wymianę, pustych butli na gaz, reduktorów do butli, usługi transportu przedmiotu umowy do odbiorcy - jednostek organizacyjnych WUM zlokalizowanych na terenie Warszawy wraz z wniesieniem do miejsca wyznaczonego przez Zamawiającego ze wskazaniem piętra, pokoju lub pracowni, przy czym spoczywający na Wykonawcy obowiązek wniesienia i odbioru butli dotyczy również pomieszczeń Zamawiającego położonych na wyższych kondygnacjach w budynkach nie posiadających windy. Wykonawca zapewni bez dodatkowych opłat utrzymanie prawidłowego stanu technicznego butli gazowych, dokona niezbędnej konserwacji i serwisu dzierżawionych butli oraz ich odbioru wraz z transportem z miejsca dostawy, w terminie najpóźniej 3 dni od daty zakończenia dzierżawy, przy czym Zamawiający nie poniesie kosztów z tytułu pozostawania butli u Zamawiającego po zakończeniu okresu dzierżawy. Częstotliwość dostaw przewidywana jest na poziomie do 3 razy w tygodniu (kursy) w ilości 1 – 15 butli. Butle na wymianę powinny odpowiadać dobremu stanowi technicznemu i estetycznemu, w szczególności powinny być czyste, niepordzewiałe, należycie oznaczone oraz nie stwarzać zagrożeń dla użytkowników. Szczegółowy wykaz towarów i usług wraz z wymaganymi parametrami jakościowymi i ilością został określony w Formularzu cenowym stanowiącym Załącznik 2 do SIWZ,
4. Zamawiający wymaga, aby gazy stanowiące przedmiot zamówienia posiadały wszelkie wymagane prawem atesty i certyfikaty dopuszczające do obrotu na terytorium RP, w tym świadectwo kontroli jakości potwierdzające parametry jakościowe dostarczanego gazu, które Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć odbiorcy przy każdej dostawie gazu oraz kartę charakterystyki substancji niebezpiecznej, sporządzoną wg wymogów UE, w języku polskim.
5. Jednostkowa cena kosztów transportu, wyszczególniona w przewidywanej liczbie w Załączniku 2, uwzględniać będzie wszelkie koszty związane z wniesieniem zamawianej liczby butli (bez względu na ich ilość) do miejsc wskazanych przez Zamawiającego (jeżeli dotyczy), przelaniem gazu (jeżeli dotyczy) oraz odbiorem butli (jeżeli dotyczy), wyszczególnionych w zamówieniu, o którym mowa we wzorze umowy stanowiącym Załącznik 6 do SIWZ.
6. Zamówienia, będą przekazane faksem lub drogą elektroniczną. Wykonawca niezwłocznie potwierdzi Zamawiającemu fakt jego otrzymania.
7. Zamawianą partię przedmiotu umowy, Wykonawca dostarczy pod adres wskazany w zamówieniu: w terminie do maksymalnie 3 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia, wraz z wniesieniem do miejsca wyznaczonego przez Zamawiającego, ze wskazaniem piętra, pokoju lub pracowni, w godzinach 10:00 - 14:00.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.11.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się