Dostawy filtrów do klimatyzacji i wentylacji szpitalnych - znak sprawy E/1/PN/18

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy do magazynu gospodarczego Zamawiającego filtrów do klimatyzacji i wentylacji szpitalnych.
Filtry kasetowe/działowe klasy G 4 wykonane zgodnie z normą ISO 16890:2018 lub równoważną o wymiarach: wysokość, szerokość, głębokość określonymi w Formularzu cenowym szt. 878
Filtry kasetowe klasy G 4 wykonane zgodnie z normą ISO 16890:2018 lub równoważną z kołnierzem, ramka metalowa o wymiarach: wysokość, szerokość, głębokość określonymi w Formularzu cenowym szt. 32
Filtry kieszeniowe klasy F 5 wykonane zgodnie z normą ISO 16890:2018 lub równoważną rama o grubości 25 mm, wykonana z tworzywa lub ze stali i ocynkowana o wymiarach: wysokość, szerokość, głębokość określonymi w Formularzu cenowym szt. 1311
Filtry kieszeniowe klasy F 7 wykonane zgodnie z normą ISO 16890:2018 lub równoważną, o wymiarach: wysokość, szerokość, głębokość określonymi w Formularzu cenowym szt. 46
Filtry kieszeniowe klasy F 9 wykonane zgodnie z normą ISO 16890:2018 lub równoważną o wymiarach: wysokość, szerokość, głębokość określonymi w Formularzu cenowym szt. 542
Filtry kasetowe MULTIPLAN F9 wykonane zgodnie z normą ISO 16890:2018 lub równoważną klasy z kołnierzem, ramka z tworzywa sztucznego o wymiarach: wysokość, szerokość, głębokość określonymi w Formularzu cenowym szt. 24
Filtry absolutne klasy H 13 wykonane zgodnie z normą PN-EN 1822:2009 lub równoważną , rama może być wykonana z materiału MDF o wymiarach: wysokość, szerokość, głębokość określonymi w Formularzu cenowym szt. 786
3. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Wykonawca winien zaoferować i dostarczyć przedmiot zamówienia nowy, nieużywany, nieregenerowany i w kategorii pierwszej.
2) Dostarczany przedmiot zamówienia winien pochodzić z bieżącej produkcji i posiadać wszelkie wymagane prawem atesty i świadectwa dopuszczające je do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej gwarantujące bezpieczeństwo, funkcjonalność i niezawodność wykorzystania w zakresie swego przeznaczenia.
3) Zaoferowane i dostarczone filtry powinny posiadać ramkę gwarantującą bezpieczną wymianę filtra, a filtry absolutne powinny posiadać dodatkowo separatory aluminiowe
i uszczelki gwarantujące szczelność przylegania w kanale lub skrzynce nawiewnej.
4) Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i do używania
w Polsce i musi spełniać wymogi określone w normie: PN- EN 1822: 2009 lub równoważnej – dotyczy filtrów absolutnych, ISO 16890:2018 lub równoważnej
– dotyczy filtrów kieszeniowych oraz filtrów kasetowych i kasetowych/działowych.
5) Zastosowana w zaoferowanych filtrach powietrza tkanina filtracyjna musi posiadać pozytywną opinię (atest higieniczny) np. PZH.
6) Zaoferowane i dostarczone wyroby muszą być opakowane w sposób zapewniający zachowanie ich właściwości jakościowych oraz parametrów techniczno-eksploatacyjnych podczas transportu i przechowywania w warunkach magazynowych.
7) Zaoferowane filtry do klimatyzacji i wentylacji szpitalnych muszą spełniać wszystkie warunki bezpieczeństwa wymagane dla tego typu wyrobów wykorzystywanych
w zakładach opieki zdrowotnej.
4. Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 42514310-8 filtry powietrza.
5. W przypadku wskazania przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia znaku towarowego, patentu, pochodzenia, normy – należy przyjąć, że wskazane znaki towarowe, patenty, pochodzenie, normy określają minimalne parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym pod warunkiem, że rozwiązanie równoważne spełnia minimalne parametry określone przez Zamawiającego. (podstawa prawna art. 30 ust 4 ustawy).
6. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego (podstawa prawna art. 30 ust. 5 ustawy) poprzez porównanie oferowanego rozwiązania równoważnego z opisanym przez Zamawiającego. W przypadku gdy Wykonawca nie przedłoży wraz z ofertą informacji
o zastosowaniu rozwiązania równoważnego uznaje się, iż kalkulacja ceny obejmuje opis przedmiotu zamówienia zawarty w dokumentacji stanowiącej Załączniki do SIWZ.
7. Miejsce realizacji zamówienia: magazyn gospodarczy Zamawiającego ul. Rydygiera 15/17 w Grudziądzu.
8. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia, którego termin gwarancji wynosi co najmniej 12 miesięcy od dnia przyjęcia dostawy.
9. Szczegółowy opis warunków realizacji przedmiotu zamówienia określają „Ogólne Warunki Umowy”.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.11.2018 | 12:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Urządzenia chłodzące i grzewcze

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się