Dostawa urządzeń chłodniczych AGD oraz laboratoryjnych w podziale na pakiety, znak sprawy: AEZ/S-125/2018

» Opis zapytania

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa, instalacja, uruchomienie oraz instruktaż w zakresie obsługi urządzeń chłodniczych, w podziale na części zwane dalej pakietami:
Pakiet 1 – chłodziarka
Pakiet 2 – chłodziarko – zamrażarka
Pakiet 3 – chłodziarko – zamrażarka
Pakiet 4 – chłodziarka laboratoryjna
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby zamawianych urządzeń, został określony w Formularzu wymaganych warunków technicznych, stanowiącym Załącznik nr 2.1 - 2.4 do SIWZ.
3. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:
1) uzgodnienie terminu dostawy z przedstawicielem Użytkownika, adres i telefon zostanie podany w załączniku nr 3 do umowy – wzór protokołu odbioru;
2) dostawa przedmiotu zamówienia, jego instalacja, uruchomienie oraz instruktaż w zakresie obsługi odbędzie się w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego w jednostce organizacyjnej WUM, adres i telefon zostanie podany w załączniku nr 3 do umowy – wzór protokołu odbioru;
3) wywiezienie i utylizacja opakowań, o ile Zamawiający nie postanowi inaczej. Zamawiający nie ma obowiązku przechowywania oryginalnych opakowań po dostarczonym przedmiocie umowy;
4) przekazanie przedmiotu umowy Zamawiającemu (Użytkownikowi), potwierdzone Protokołem odbioru, sporządzonym wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do umowy.
5) w odbiorze uczestniczyć będą osoby upoważnione do odbioru w zakresie merytorycznym przedmiotu dostawy lub/i przedstawiciel Działu Kompetencyjnego, adres i nr telefonu podany zostanie w §3 pkt. 3 umowy;
6) przekazanie protokołu odbioru podpisanego przez osoby upoważnione wraz z oryginałem faktury VAT zgodnie ze wskazaniem w zawartej umowie do właściwego Działu Kompetencyjnego lub Kancelarii Uczelni.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.11.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Duże

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się