Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, ksero i faksów dla Politechniki Świętokrzyskiej

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, ksero i faksów dla Politechniki Świętokrzyskiej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.
Zamówienie obejmuje dostawę oryginalnych materiałów eksploatacyjnych wymaganych zgodnie z instrukcjami użytkownika i warunkami gwarancji dla poszczególnych typów urządzeń. Przez oryginalne materiały eksploatacyjne należy rozumieć materiały wyprodukowane przez producenta danego urządzenia, równoważne przez niego zalecane, lub równoważne (w zakresie pojemności, wydajności, jakości wydruku) potwierdzone zaświadczeniem niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, że dostarczone produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym.
Materiały eksploatacyjne muszą być fabrycznie nowe, nie regenerowane.
Pod pojęciem „fabrycznie nowy”, Zamawiający rozumie produkty wykonane z nowych elementów, bez śladów uszkodzeń, w oryginalnych opakowaniach producenta z widocznym logo, symbolem produktu i terminem przydatności do użytku, posiadające wszelkie zabezpieczenia szczelności zbiornika z tonerem.
Przez „produkt równoważny” Zamawiający rozumie produkt kompatybilny z urządzeniem, do którego jest zamówiony, o parametrach takich samych lub lepszych (pojemność tuszu/tonera, wydajność, jakość wydruku) w stosunku do oryginału produkowanego przez producenta urządzenia. Dostarczane materiały eksploatacyjne muszą posiadać:
- na opakowaniu zewnętrznym logo producenta, nazwę (typ, symbol) materiału, numer katalogowy, opis zawartości, termin przydatności do użycia,
- posiadać gwarancję na minimum 12 miesięcy od dnia dostawy, a przydatność do użycia na minimum 24 miesiące od dnia dostawy. W ramach zamówienia Wykonawca:
- gwarantuje, że dostarczone materiały eksploatacyjne będą wysokiej jakości oraz zapewniają kompatybilność pracy urządzeń Zamawiającego, należyte bezpieczeństwo oraz posiadają właściwe opakowanie i oznakowanie,
- gwarantuje, że zamontowanie i używanie dostarczonych przez niego materiałów eksploatacyjnych nie spowoduje utraty praw gwarancji producenta urządzenia, do którego są przeznaczone
- zobowiązuje się do gwarancyjnej wymiany produktu na nowy wolny od wad, jeżeli w trakcie trwania umowy Zamawiający stwierdzi, iż wydajność, jakość lub niezawodność dostarczonych materiałów eksploatacyjnych niekorzystnie odbiega od wymagań producenta urządzenia, w terminie 48 godz. (w dni robocze) od momentu zgłoszenia (e-mail, faks) przez Zamawiającego o wadliwym produkcie. Wymiana nastąpi w siedzibie Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy.
- zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy urządzenia gdy uszkodzenie urządzenia powstanie w wyniku stosowania materiału eksploatacyjnego dostarczonego przez Wykonawcę. Za podstawę żądania przez Zamawiającego naprawy urządzenia (włączając w to wymianę bębna lub głowicy) uważa się pisemną opinię autoryzowanego serwisu producenta urządzenia. Naprawa urządzenia wykonana zostanie w autoryzowanym serwisie producenta urządzenia w ciągu 3 dni od momentu zgłoszenia (e-mail lub faks) Wykonawcy przez Zamawiającego konieczności wykonania naprawy. Koszty związane z naprawą ponosi Wykonawca. Powyżej opisany obowiązek naprawy trwa przez cały okres używania przez Zamawiającego dostarczonych przez Wykonawcę materiałów (także po zakończeniu trwania umowy). Planowane ilości sztuk w poszczególnych asortymentach mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego do 20% planowanego zamówienia, przy zachowaniu cen jednostkowych przedstawionych przez Wykonawcę w zestawieniu ilościowo – wartościowym.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.11.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Artykuły, sprzęt i usługi biurowe
  • Artykuły piśmiennicze
  • Akcesoria biurowe
  • Artykuły papiernicze
  • Materiały eksploatacyjne do urządzeń biurowych
  • Nośniki danych
  • Przybory kreślarskie i plastyczne
  • Urządzenia elektryczne i elektroniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się