Dostawa rejestratorów danych, osprzętu elektronicznego i elektrycznego do celów realizacji prac przedwdrożeniowych w ramach projektu Inkubator Innowacyjności Plus. Oznaczenie sprawy OZ/D/18/78/DM

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa rejestratorów danych i osprzętu elektronicznego na potrzeby realizacji prac przedwdrożeniowych finansowanych w ramach Zadania nr 4 w projekcie "Inkubator Innowacyjności+", realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” nr POIR.04.04.00-00-0004/15 na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Ministrem Rozwoju i Finansów w dniu 16 listopada 2016 r. Priorytet IV, Działanie 4.4). Przedmiot zamówienia przedstawiono w podziale na 2 części. 2. CPV: 31644000-2 Różne rejestratory danych; 31682530-4 Awaryjne urządzenia energetyczne; 38552000-9 Mierniki elektroniczne; 44300000-3 Kabel, drut i podobne wyroby. 3. Termin wykonania zamówienia (dotyczy wszystkich części): do 14 dni od dnia zawarcia umowy

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.11.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Urządzenia elektryczne i elektroniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się