Wykonywanie usług w zakresie konserwacji-serwisu i usuwania powstałych awarii w urządzeniach dźwigowych zainstalowanych w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług w zakresie konserwacji-serwisu
i usuwania powstałych awarii w urządzeniach dźwigowych zainstalowanych w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia”.
Przedmiot zamówienia podzielony jest na dwa zadania:
Zadanie I
Przedmiotem umowy jest świadczenie usług w zakresie konserwacji (serwisu) i usuwania powstałych awarii w urządzeniach dźwigowych zainstalowanych w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia:
- ul. G. Zapolskiej 4
- pl. Nowy Targ 1-8
- ul. Świdnickiej 53
- ul Bogusławskiego 8 ,10
- Sukiennice 9, 10
- al. M. Kromera 44
- ul. Kotlarskiej 41
- ul. Włodkowica 20-22
- Rynek 13
Zadanie II
Przedmiotem umowy jest świadczenie usług w zakresie konserwacji (serwisu) i usuwania powstałych awarii w urządzeniach dźwigowych zainstalowanych w obiekcie Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. Strzegomskiej 148 we Wrocławiu

Przedmiot zamówienia opisują następujące kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Główny przedmiot - 50.53.14.00 – 0

1. Szczegółowy zakres prac dotyczący konserwacji (serwisu) urządzeń oraz częstotliwość ich wykonywania zawiera „Opis przedmiotu zamówienia” – załącznik nr 1 do umowy.
2. Wykaz zainstalowanych urządzeń dźwigowych w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia wraz z lokalizacją określa załącznik 2 do umowy.
3. Dane administratora obiektu Urzędu Miejskiego Wrocławia zawiera załącznik
nr 3 do umowy.
4. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia harmonogramu konserwacji urządzeń dźwigowych dla każdego dźwigu osobno, z podziałem na poszczególne dni w danym miesiącu i roku wykonywania prac i przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji
w dniu podpisania umowy. Harmonogram stanowi załącznik 4 do umowy.
5. Zamawiający zastrzega, że podany zakres świadczonych usług może ulec zmniejszeniu np. w przypadku prowadzenia prac remontowych obiektu lub wyłączenia obiektu z użytkowania. O zmianie tej Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę
z 14 dniowym wyprzedzeniem. Zamawiający zapłaci za rzeczywisty zakres wykonanych usług zgodnie z formularzami cenowymi – załączniki nr 5 i nr 6
do umowy.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz załącznikami do niej jak i ze złożoną ofertą.

Wymagania Zamawiającego w zakresie usług konserwacji:
Konserwacje (serwis) dźwigów będą wykonywane zgodnie z:
1. Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.10.2003r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz.U. z 2003r. nr 193, poz.1890),
2. normami dla dźwigów hydraulicznych i platform dla osób niepełnosprawnych,
3. wytycznymi Urzędu Dozoru Technicznego,
4. instrukcjami producentów dźwigów i platform dla osób niepełnosprawnych.

Wykonawca zobowiązany jest:
1. wykonać naprawy (usunięcie powstałej awarii) w terminie 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii,
2. wykonać naprawy (usunięcie powstałej awarii) w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy w terminie 6 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii,
3. prowadzić naprawy związane z konserwacją (serwisem) po godzinie 16.00 od poniedziałku do piątku,
4. dostarczać materiały eksploatacyjne do konserwacji (serwisu) i usuwania awarii urządzeń dźwigowych,
5. przeprowadzać elektryczne pomiary ochronne zgodnie z Prawem Budowlanym, niezbędne do poprawnej pracy urządzeń a także dla okazania w Urzędzie Dozoru Technicznego,
6. wykonywać konserwację (serwis) oraz usuwanie powstałej awarii wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych,

WYMÓG ZATRUDNIENIA OSÓB NA UMOWĘ O PRACĘ
1. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
(Dz.U. z 2018r. poz. 917 ze zm.), z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przez cały okres realizacji przedmiotu umowy, dla Zadania I - 4 pracowników wykonujących prace w zakresie konserwacji
– serwisu i eksploatacji urządzeń dźwigowych oraz 1 pracownika posiadającego świadectwo kwalifikacyjne do wykonywania prac kontrolno – pomiarowych SEP do 1 KV, D1, E1; dla Zadania II - 2 pracowników wykonujących prace w zakresie konserwacji – serwisu i eksploatacji urządzeń dźwigowych oraz 1 pracownika posiadającego świadectwo kwalifikacyjne do wykonywania prac kontrolno
– pomiarowych SEP do 1 KV, D1, E1
2. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia w terminie 3 dni od zawarcia umowy oświadczenia potwierdzającego zatrudnienie pracowników, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, na umowę o pracę.
3. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych przedstawi Zamawiającemu oświadczenie pracowników Wykonawcy o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę oraz otrzymaniu wynagrodzenia za ostatni miesiąc pracy.
4. Nie przedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia o którym mowa w ust. 2 i ust. 3 niniejszego paragrafu skutkować będzie naliczeniem kary umownej.

INFORMACJA DOTYCZĄCA POWIERZENIA ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM

Zamawiający wymaga aby wszystkie czynności związane z konserwacją-serwisem
i usuwaniem powstałych awarii realizowane były przez Wykonawcę osobiście, natomiast dopuszcza się podwykonawstwo w zakresie prac porządkowych i pomocniczych
np. czyszczenie szybu i oszklenia obudów dźwigów od strony zewnętrznej i wewnętrznej, czyszczenie obudowy dźwigu z siatki stalowej, czyszczenie i sprzątanie kabin dźwigów.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.11.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi serwisowe maszyn, urządzeń i części zamiennych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się