Dostawy środków czystości i higieny oraz worków na odpady

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy środków czystości i higieny oraz worków na odpady do Zespołu Magazynów Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie.
Zamówienie składa się z 5 części - zadań. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferty mogą być składane na jedną lub większą ilość zadań. Zamawiający będzie wybierał Wykonawcę dla każdego zadania oddzielnie. W Formularzu cenowym - załączniku nr 2 do SIWZ podano szczegółowy opis poszczególnych zadań oraz przewidywane zapotrzebowanie w okresie obowiązywania umowy. Zamawiający w trakcie realizacji zamówienia zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości wyrobów wymienionych w formularzu cenowym, bez skutków prawnych go obciążających.
2.Warunki jakim muszą odpowiadać dostawy:
a)wyroby, muszą być dopuszczone do obrotu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
b)wyroby muszą mieć umieszczony na opakowaniu nr serii, termin ważności oraz jeżeli jest wymagany znak CE w sposób widoczny, czytelny i nieusuwalny,
c)termin ważności dostarczonych wyrobów musi wynosić minimum 12 miesięcy licząc od daty ich dostawy,
d)dostawy realizowane będą na koszt i ryzyko Wykonawcy do Zespołu Magazynów ZZOZ
w Cieszynie w odpowiednich opakowaniach, transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie przed czynnikami zewnętrznymi,
e)dostawy zamówionej partii wyrobów następować będą w terminie zaoferowanym w ofercie (Zamawiający dopuszcza zaoferowanie maksymalnie 5 dniowego terminu realizacji dostaw częściowych), licząc od daty złożenia pisemnego zamówienia przesłanego telefaksem/e-mailem. Jeżeli dostawa wypada w sobotę lub dniu ustawowo wolnym od pracy, to wtedy nastąpi ona
w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.11.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki higieny osobistej

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się