Utrzymanie zieleni wysokiej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w IV kwartale roku 2018 i latach 2019-2020

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew oraz usuwanie drzew. Prace będą prowadzone na terenach zieleni urządzonej takich jak: parki, skwery, zieleńce, osiedla mieszkaniowe, tereny przy szkołach i przedszkolach, na nieurządzonych działkach gminnych, a także w pasach drogowych dróg gminnych – w miarę bieżących potrzeb Zamawiającego. 1) Podstawą wykonania prac będą pisemne zlecenia Zamawiającego wraz z prawomocną decyzją zezwalającą na wycinkę lub pielęgnację drzew (w przypadku prac na terenach wpisanych do rejestru zabytków). 2) W zleceniach określone zostaną: szczegółowy zakres prac (na podstawie oględzin stanu drzew i opracowań z zakresu inwentaryzacji i gospodarki drzewostanem), lokalizacja oraz termin wykonania prac. 3) W przypadku zdarzeń nagłych takich jak wiatrołomy, zwały lub wyłamania konarów zagrażające bezpieczeństwu ludzi i mienia, Zamawiający telefonicznie oraz pocztą elektroniczną zleci Wykonawcy niezwłoczne usunięcie zagrożenia. 4) Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej oraz arborystyki. 5) W celu należytej realizacji zamówienia Zamawiający żąda odpowiedniego przygotowania merytorycznego Wykonawcy oraz dysponowania sprzętem technicznym, takim jak: samochód przystosowany do transportu zrębków i drewna, piły spalinowe, zestawy alpinistyczne, urządzenie podnoszące np. podnośnik koszowy, rozdrabniacz gałęzi, frezarka do karpin. 6) Metodę wykonania prac (alpinistyczna, z podnośnika, z użyciem drabin lub rusztowań) Wykonawca dostosuje do wielkości drzewa, stopnia trudności prac, istniejących warunków atmosferycznych i z zachowaniem zasad bhp. 7) Prace powinny być prowadzone w sposób jak najmniej uciążliwy dla użytkowników terenów publicznych, z uwzględnieniem ograniczeń – w szczególności norm hałasu – wynikających z położenia w strefach ochrony uzdrowiskowej. 8) Urobek (pnie, gałęzie, karpiny) należy niezwłocznie, tj. w tym samym dniu, w którym wykonywane są prace, usunąć z terenu prac – gałęzie i pnie o średnicy większej niż 10 cm, pocięte na odcinki o długości max 1m należy odstawić do bazy Zakładu Gospodarki Komunalnej przy ul. Słowiczej w Konstancinie-Jeziornie, a drobniejsze gałęzie, korę, liście itp. usunąć z miejsca robót zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992.). 9) Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na cały okres trwania umowy w kwocie minimum 150.000,00 zł. 10) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia. 11) W ramach zamówienia należy wykonać następujące prace: CIĘCIA DRZEW - PIELĘGNACYJNE I FORMUJĄCE Usunięcie gałęzi obumarłych, nadłamanych, wchodzących w kolizje z obiektami budowlanymi lub urządzeniami technicznymi, formowanie kształtu drzewa, rozluźnienie korony w wymiarze nieprzekraczającym 30 % korony – zgodnie z art. 87a ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zmianami) – zwanej dalej „uop”, wraz z uprzątnięciem i wywozem urobku. CIĘCIA SPECJALISTYCZNE DRZEW - W CELU POLEPSZENIA STATYKI Usunięcie gałęzi w wymiarze nieprzekraczającym 50 % korony w celu polepszenia statyki drzewa, wraz z uprzątnięciem i wywozem urobku. ZABIEGI SPECJALISTYCZNE: - PIELĘGNACJA MŁODYCH DRZEW POSADZONYCH PRZED 2 - 10 SEZONAMI Wymiana lub montaż palikowania: mocowanie każdego z drzew plecioną taśmą tekstylną szerokości min. 4 cm wiązaną na krzyż do trzech okorowanych, impregnowanych ciśnieniowo palików średnicy min. 8 cm i wysokości min 2,5 m (głębokość osadzenia w gruncie dostosowana do wysokości sadzonki) połączonych sześcioma listwami poprzecznymi (po trzy na górze i na dole) i wykonanie osłony zapobiegającej uszkodzeniom dolnych części pni - z siatki stalowej lub syntetycznej odpornej na działanie warunków atmosferycznych o maksymalnej wielkości oczek 5 x 5 cm i wysokości 50 cm mocowanej do palików stabilizujących sadzonkę. Odchwaszczenie misy o średnicy 0,50 m od pnia, ściółkowanie misy korą mieloną warstwą grub. 5 cm, zasilenie sadzonki nawozem sezonowym wraz nawodnieniem, wykonanie cięć kształtujących koronę, usuwających posusz i wyłamania oraz odrosty pniowe i korzeniowe. - ZAKŁADANIE WIĄZAŃ ELASTYCZNYCH zapobiegających rozłamaniom. Do wykonania wiązań należy użyć systemu Cobra składającego się z lin z włókna polipropylenowego o splotach 8-, 12- i 24-krotnych, z amortyzatorami. Wytrzymałość systemu, dostosowana do rodzaju rozwidlenia i wielkości drzewa – 0,58 t (wytrzymałość liny 0,68 t), 1,80 t (wytrzymałość liny 2 t), 3,00 t (wytrzymałość liny 3,45), 5,40 t (wytrzymałość liny 6,15 t), 10,50 t (wytrzymałość liny 11,37 t). Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, przedstawi certyfikat potwierdzający pochodzenie użytych wiązań; - ZAKŁADANIE WIĄZAŃ STATYCZNYCH na rozłamanych pniach lub konarach lub w celu zapobieżenia wyłamaniom; - PIELĘGNACJA DRZEW POMNIKOWYCH usuwanie posuszu i konarów zagrażających z drzew pomnikowych wraz z uprzątnięciem i wywozem urobku. - ZABEZPIECZANIE UBYTKÓW siatką stalową ocynkowaną lub poliestrową o oczkach o wymiarach 1 x 1cm; - ZABEZPIECZANIE UBYTKÓW POWIERZCHNIOWYCH o powierzchni do 1 m2 bez naruszania warstwy ochronnej z zabezpieczeniem krawędzi rany środkiem grzybobójczym; - USUWANIE DRZEW – wycinanie drzew obumarłych i zagrażających, z pocięciem drewna (dłużyce oraz konary i gałęzie o średnicy powyżej 10 cm na odcinki 1 m), wywóz urobku (drewno - do bazy ZGK przy ul. Słowiczej, wióry i gałęzie - na składowisko odpadów), uprzątnięcie terenu. - FREZOWANIE KARPIN – obniżenie pnia drzewa frezarką 20 cm poniżej poziomu gruntu oraz zasypanie ubytku ziemią urodzajną z zagęszczeniem, usunięcie odrostów korzeniowych oraz zabezpieczenie środkiem chwastobójczym w celu zapobieżenia odrastaniu, wyrównanie i uprzątnięcie terenu, wywóz urobku, uprzątnięcie terenu. W przypadku usuwania karpiny z trawnika w miejsce po jej usunięciu należy wysiać mieszankę nasion traw. UTRZYMANIE KRZEWÓW: - CIĘCIA FORMUJĄCE KRZEWY O WYSOKOŚCI POWYŻEJ 2 m – redukcja przerośniętych gałęzi krzewów w celu utrzymania formowania i stymulacji zagęszczenia krzewów; - CIĘCIA ODMŁADZAJĄCE KRZEWY: usunięcie gałęzi obumierających i słabo ulistnionych w celu stymulacji krzewu do wytwarzania nowych pędów, wywóz urobku; USUWANIE KRZEWÓW wraz z karpiną, zasypanie powstałego dołu ziemią urodzajną z zagęszczeniem, wyrównanie terenu, wywóz urobku, uprzątnięcie terenu. W przypadku usuwania krzewu z trawnika w miejsce po jego usunięciu należy wysiać mieszankę nasion traw. OCHRONA KASZTANOWCÓW PRZED SZROTÓWKIEM – założenie opasek lepowych na pnie drzew na wysokości 1 m od podstawy oraz malowanie pni drzew środkiem owadobójczym poniżej opaski lepowej, usunięcie opasek po oblepieniu ich szkodnikami. Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, przedstawi dokument potwierdzający pochodzenie użytego środka owadobójczego. USUWANIE WYWROTÓW I ZŁOMÓW – pocięcie i uprzątnięcie powalonego lub złamanego drzewa, wywóz urobku. USUWANIE PODROSTÓW KRZEWÓW i DRZEW NIEWYMAGAJĄCYCH ZEZWOLENIA zgodnie z art. 83 f. ust. 1 pkt 1 i 3 uop wraz z uprzątnięciem terenu i wywozem urobku. ODSŁANIANIE SKRAJNI CIĄGÓW PIESZYCH I JEZDNYCH – usuwanie gałęzi drzew uniemożliwiających swobodne i bezpieczne poruszanie się osób i pojazdów, a także zasłaniających znaki drogowe i kamery monitoringu miejskiego z uwzględnieniem infrastruktury drogowej – nad ciągami pieszymi do wys. 2,50 m, nad ciągami jezdnymi do wys. 4,50 m, wywóz urobku, uprzątnięcie terenu. MIKORYZOWANIE DOJRZAŁYCH DRZEW I KRZEWÓW LIŚCIASTYCH I IGLASTYCH poprawienie zdrowotności i zasilenie roślin poprzez wprowadzenie w obrębie bryły korzeniowej grzybni grzybów mikorytycznych. Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, przedstawi dokument potwierdzający pochodzenie użytej grzybni. Wykaz przewidywanych ilości prac Prace będą zlecane przez Zamawiającego sukcesywnie, zgodnie z bieżącymi potrzebami. Zamawiający zastrzega sobie zmianę podanych poniżej ilości zleconych prac do wysokości kwoty umownej. W przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zleconych prac, w tym do niezlecania prac stanowiących do 50% wartości umowy. 2. Zamawiający, zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, określa następujące wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę oraz podwykonawców na podstawie umów o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia: 1) Zamawiający wymaga, aby przez cały okres realizacji zamówienia osoby wykonujące bezpośrednio prace związane z kierowaniem pracami podczas usuwania i pielęgnacji oraz zabiegów specjalistycznych przy drzewach i krzewach były zatrudnione przez Wykonawcę lub odpowiednio przez Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, jeżeli wykonywane przez nie czynności polegają na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917). 2) Każdorazowo, na żądanie Zamawiającego i w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 3 dni, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu: a) aktualne oświadczenia, że osoby, o których mowa w pkt 1) są zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę, podpisane przez osobę/y upoważnioną przez do reprezentowania Wykonawcy lub osobę przez Wykonawcę umocowaną. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa pod rygorem odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń. Na zasadach określonych w niniejszym punkcie Wykonawca przedstawia Zamawiającemu oświadczenia dotyczące podwykonawców. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy, b) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy. 3) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia oraz zaświadczenia, o którym mowa w pkt. 2) ppkt a) i b) w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie uprawniało Zamawiającego do naliczenia kary umownej określonej we wzorze umowy. 4) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.11.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się