NAJEM ZMYWAREK PRZEMYSŁOWYCH DO OBIEKTÓW ,,SOLPARK KLESZCZÓW" Sp. z o.o.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest najem zmywarek przemysłowych (3 szt.) przeznaczonych do:
1) Bistro;
2) Bistro kuchnia;
3) Pizzeria;
2. Opis wymaganych parametrów przedmiotu Zamówienia zamieszczony jest w Załączniku nr 3 do SIWZ
3. Złożenie oferty na przedmiot Zamówienia nie spełniający wszystkich parametrów lub posiadający parametry gorsze niż zapisane w załączniku nr 3 skutkować będzie odrzuceniem oferty.
4. Przedmiotem najmu będą fabrycznie nowe urządzenia, które zostaną dostarczone do siedziby Najemcy, w tym koszt transportu wraz z ubezpieczeniem, a także uruchomienie urządzeń, montaż, instalacja, sprawdzenie poprawności działania i wstępne szkolenie z zakresu obsługi.
5. Konserwacja urządzeń w okresie obowiązywania najmu będzie każdorazowo wykonywana na podstawie zgłoszenia przez Najemcę na podany adres mailowy lub faks przez Wynajmującego. Wynajmujący nie podejmuje żadnych czynności związanych z wykonaniem usługi bez zgłoszenia przez Najemcę. Dopuszcza się możliwość wykonywania usług związanych
z konserwacją przez inną firmę niż realizującą najem, a posiadającą odpowiednie autoryzacje producenta sprzętu, licencje itp. bez utraty uprawnień wynikających z gwarancji.
6. Dostarczone urządzenie musi być kompletne.
7. Urządzenie musi być wyposażone w znaki bezpieczeństwa – czytelne piktogramy ostrzegające
w miejscach występowania zagrożenia,
8. Urządzenie powinno być wyposażone w wyłączniki awaryjne w newralgicznych punktach urządzenia.
9. Dostarczenie przedmiotu umowy do siedziby Najemcy nastąpi w ciągu 7 dni od podpisania umowy, na koszt Wynajmującego, wyposażonego według specyfikacji zawartych w SIWZ oraz utrzymywania go w takim stanie przez cały czas trwania najmu.
10. W całym okresie najmu Wynajmujący ma obowiązek zapewnienia pełnej obsługi serwisowej (konserwatorskiej).
11. W ramach wynajmu wady i usterki wynikłe z przyczyn, za które Najemca nie ponosi odpowiedzialności usuwane będą przez Wynajmującego nieodpłatnie w terminie dwóch dni roboczych od daty zgłoszenia wady i usterki.
12. Ubezpieczenie urządzenia jest obowiązkiem Wynajmującego. Ubezpieczenie przedmiotu powinno obejmować ubezpieczenie od wszelkich ryzyk związanych z użytkowaniem przedmiotu umowy. Obowiązek ten powstaje z dniem wydania Najemcy przedmiotu umowy.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.11.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Duże

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się