Zakup i dostawa serwerów i macierzy dyskowych

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa serwerów i macierzy dyskowych zgodnie z załącznikiem do Projektu Umowy stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.
2. Do oferty należy dołączyć:
2.1 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku
z prowadzeniem postępowania przetargowego w SWZ, zgodnie ze wzorem
w Załączniku nr 4 do SIWZ.
2.2. Szczegółową specyfikację techniczną oferowanego sprzętu wraz z cenami jednostkowymi
2.3. Kartę Wykonawcy – Załącznik nr 5 do SIWZ.
2.4 Harmonogram rzeczowo – finansowy, stanowiący Załącznik nr 2 do projektu umowy,
2.5. Potwierdzony pisemnie aktualny „status autoryzowanego partnera Producenta”.
3. W terminie do 5 dni roboczych od daty uzyskania pisemnej informacji o wygranym przetargu Wykonawca, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą, zobowiązany jest opracować i dostarczyć Zamawiającemu projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji przedmiotowego zadania, uwzględniający ostateczne warunki handlowe oferty.
4. Zamawiający w ciągu 5 dni roboczych, liczonych od daty otrzymania projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego, uzgodni z Wykonawcą ostateczną wersję harmonogramu, który będzie stanowił Załącznik Nr 2 do umowy.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej.
Za ofertę częściową uważa się ofertę obejmującą jeden z poniższych zakresów:
5.1. Grupa 1 - Serwery 105szt.,
5.2. Grupa 2 - Macierze 15szt.,
5.3. Grupa 3 - Serwery 3szt. + macierz 1szt. , Serwer DELL PowerEdge R540 1szt.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
8. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających.
9. Zamawiający dopuszcza możliwość udziału Podwykonawców przy realizacji przedmiotu zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.11.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny, urządzenia i części zamienne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się