Modernizacja systemu klimatyzacji w pomieszczeniach Oddziału Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi

» Opis zapytania

3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z ilościami zawiera załącznik nr 2 do SIWZ zwany również w dalszej części SIWZ - „Parametry technicze ZP/66/2018”.
3.3. Modernizacja systemu klimatyzacji w pomieszczeniach Oddziału Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi polega na montażu dostarczonych urządzeń wraz z niezbędną instalacją, pracach instancyjno – budowlanych i uruchomieniu obejmująca w szczególności następujący zakres rzeczowy:
3.3.1. montaż i dostawę jednostek wewnętrznych 12 szt. zlokalizowanych w pomieszczeniach Oddziału Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka,
3.3.2. urządzenia o mocy chłodniczej dostosowane do kubatury pomieszczeń wykazanych w załączniku nr 6 do SIWZ zawierających pomieszczenia: boksy – 9 szt., przechowalnia mleka – kuchenka oddziałowa – 1 szt., gabinet zabiegowy - 1 szt., korytarz – 1 szt.
3.3.3. montaż agregatów zewnętrznych przewidziany jest na elewacji budynku – załączniki od 7 do nr 9 do SIWZ - zdjęcia,
3.3.4. montaż nowej instalacji elektrycznej i klimatyzacyjnej oraz instalacji odprowadzenia skroplin;
3.3.5. zasilenie energetyczne urządzeń klimatyzacyjnych, montaż przewodów zasilających i komunikacyjnych;
3.3.6. przeprowadzenie niezbędnych prób szczelności, napełnienie układu czynnikiem chłodzącym, uruchomienie układów klimatyzacji;
3.3.7. przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej;
3.3.8. gwarancja na urządzenia minimum 3 lata maksimum 5 lat udzielana przez producenta;
3.3.9. Wykonawca w okresie gwarancji zapewni naprawy gwarancyjne i usunięcie wad pozwalające na nieprzerwane, prawidłowe działanie wykonanej instalacji i klimatyzacyjnej wraz z urządzeniami;
3.3.10. Wykonawca poda w ofercie koszt przeglądów gwarancyjnych wynikający z zaleceń producenta urządzeń,
3.4. Wymagania ogólne:
3.4.1. Szczegółowy zakres zadań znajduje się w projekcie umowy.
3.4.2. Przeszkolenie wytypowanych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi systemu urządzeń klimatyzacji.
3.5. Inne uwarunkowania techniczno – organizacyjne.
3.5.1. Prace będą wykonywane w czynnym obiekcie szpitalnym.
3.5.2. W terminie 2 dni od podpisania umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu harmonogram robót.
3.5.3. Należy zapewnić ciągłość funkcjonowania istniejących w budynku wszelkich instalacji, elektrycznych, teleinformatycznych, telefonicznych oraz telefonii alarmowej.
3.5.4. Wykonawca winien zapewnić stały nadzór techniczny nad prowadzonymi robotami oraz wykonywanie robót przez osoby uprawnione posiadające kwalifikacje uzyskane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.11.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Urządzenia chłodzące i grzewcze

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się