PRZEGLĄD GŁÓWNY APARATÓW POWIETRZNYCH FENZY - SPRAWA NR 110/2018

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest przegląd główny aparatów powietrznych FENZY.
2. Zakres wykonania przeglądu głównego aparatów powietrznych FENZY objętych przedmiotem zamówienia, należy wykonać co najmniej zgodnie z:
1) zakresem prac wyszczególnionym w Rozdziale III ust. 3 SIWZ oraz warunkami umowy;
2) instrukcją obsługi producenta urządzenia (Instrukcja obsługi producenta urządzenia FENZY AERIS jest dostępna do wglądu w siedzibie Zamawiającego - na pisemny wniosek Wykonawcy);
3) obowiązującymi przepisami prawa w zakresie wykonywanej usługi.

3. Wymagany zakres czynności:
Przegląd główny automatu płucnego i reduktora wysokiego ciśnienia aparatów powietrznych FENZY AERIS po 6 letnim okresie używalności.
Rodzaj sprzętu:

1)Reduktor wysokiego ciśnienia aparatu powietrznego FENZY AERIS,
ZAKRES CZYNNOŚCI:
wymiana uszczelek i części:
- RELIEF KIT
- zestaw naprawczy sygnalizatora ostrzegawczego
- zestaw naprawczy do regulatora przepływu
- zestaw naprawczy tłoka
- zestaw uszczelek do reduktora HP
- FITTING KIT 200/300 B
- zestaw naprawczy zaworu
- zestaw naprawczy do przewodu HP bez manometru
- zestaw naprawczy do przewodu MP

(wpis do książki paszportowej o dopuszczeniu do dalszego użytku) - ILOŚĆ 36 SZT.
2) Automat płucny aparatu powietrznego FENZY AERIS,
ZAKRES CZYNNOŚCI:
Wymiana:

- membrany
- sprężyny
- układów tłoczących

(wpis do książki paszportowej o dopuszczeniu do dalszego użytku) - ILOŚĆ 36 SZT.

Miejsce wykonywania przeglądu: siedziba Wykonawcy lub miejsce będące w dyspozycji Wykonawcy zapewniające profesjonalny i fachowy przegląd sprzętu;
4. Materiały i urządzenia stosowane przy wykonywaniu przeglądu, winny posiadać atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, wydane przez upoważnione instytucje. Przedmiotowe materiały muszą być nowe i nieużywane.
5. Czynności objęte przedmiotowym zamówieniem dotyczące przeglądu głównego aparatów powietrznych FENZY winny być przeprowadzone przez osoby/podmioty uprawnione przez producenta urządzenia firmę HONEYWELL SAFETY PRODUCTS i odbywać się z użyciem stanowiska testowego, specjalistycznych narzędzi oraz oryginalnych części z zachowaniem procedur wynikających z instrukcji obsługi producenta.
6. Wykonawca udzieli gwarancji na wymienione elementy, materiały oraz wykonaną usługę na okres
12-miesięcy licząc od dnia protokolarnego przyjęcia sprzętu po wykonanej usłudze.
7. Zamawiający wymaga od Wykonawcy lub jego podwykonawcy (o ile występuje) aby osoby wykonujące czynności określone w Rozdziale III ust. 3 były zatrudnione na umowę o pracę
w okresie realizacji zamówienia.
Inne ewentualnie wykazywane osoby, które nie wykonują czynności, o których mowa nie muszą być zatrudnione na umowę o pracę – pozostaje to w gestii Wykonawcy.
a) celem udokumentowania zatrudnienia osób jak powyżej:
Wykonawca w terminie dwóch dni roboczych po zawarciu umowy przedłoży Zamawiającemu Wykaz osób przeznaczonych do realizacji usługi, gdzie w treści wykazu Wykonawca dokona oznaczenia, które z wyszczególnionych osób są zatrudnione na umowę o pracę ze wskazaniem rodzaju wykonywanych czynności, czasu zatrudnienia danej osoby oraz wymiaru czasu pracy, adres zamieszkania. „Wykaz” winien zostać przedłożony w formie czytelnego pisemnego oświadczenia potwierdzającego stan faktyczny pod rygorem odpowiedzialności karnej. Dane osobowe i inne należy oznaczyć jako chronione, nie podlegające udostępnianiu i jawności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Jeżeli „Wykaz osób” stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca winien nadać temu dokumentowi klauzulę „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA” z załączeniem uzasadnienia zastosowania klauzuli.
b) w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w Rozdziale III ust. 7 SIWZ, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań:
Wykonawca na etapie realizacji umowy na każde żądanie Zamawiającego, w terminie dwóch dni roboczych od dnia wezwania okaże do wglądu Zamawiającemu oryginalne dokumenty potwierdzające fakt zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób określonych powyżej.
Niespełnienie wymagań, o których mowa w pkt. a) i b) skutkować będzie obowiązkiem zapłaty kary umownej przez Wykonawcę w sposób i wysokości określonej w § 7 Ogólnych Warunkach umowy.
W przypadku podania przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji sprawy te będą przekazane właściwym organom, w których kompetencjach jest rozstrzyganie tego rodzaju działań Wykonawcy.

8. Szczegółowy opis warunków realizacji przedmiotu zamówienia określa Załącznik Nr 2 do SIWZ stanowiący „Ogólne Warunki Umowy”.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.10.2018 | 11:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt p. poż.
  • Usługi eksploatacji

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się