Dostawa sprzętu powszechnego użytku służby żywnościowej

» Opis zapytania

1. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa sprzętu powszechnego użytku służby żywnościowej dla 34 WOG oraz innych jednostek pozostających na zaopatrzeniu tj. bulionówki, filiżanki ze spodkiem, wagi pomocnicze, tarcze tnące, przystawki do przecierania zup, szklanki wysokie i niskie, tace, warniki, obieraczki z wsadem, krajalnice do żywności, czajniki elektryczne, lodówki, ekspresy do kawy, serwisy obiadowe i kawowe, termony noże i baterie.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie wymogów co do rodzaju asortymentu, jego ilości oraz parametrów technicznych przedstawiony został w Załączniku nr 1A do SIWZ. Załącznik ten stanowi równocześnie formularz kalkulacji ceny ofertowej.
3. Dostawa przedmiotu zamówienia odbędzie się jednorazową dostawą w terminie określonym w Formularzu ofertowym (kryterium wyboru oferty).
4. Zamówienie składane będą pisemnie, za pośrednictwem telefaksu lub e-mail.
5. Towar stanowiący przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wysokiej jakości i odpowiadać normom bezpieczeństwa w zakresie wpływu na zdrowie ludzi i środowiska, oraz innym przepisom powszechnie obowiązujących.
6. Dostawca udziela okresu gwarancyjnego dla pozycji 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14 minimum 24 miesiące od daty dostawy do magazynu Zamawiającego.
7. W przypadku stwierdzenia wady w okresie gwarancyjnym Dostawca zobowiązuje się do usunięcia wad lub wymiany towaru na nowy wolny od wad w terminie 7 dni od zgłoszenia reklamacji w formie pisemnej, elektronicznej lub faksem. Podstawą wykonania naprawy gwarancyjnej lub wymiany będzie faktura za zakupiony towar
8. Wykonawca będzie dostarczał własnym transportem i na swój koszt przedmiot zamówienia w miejsce wskazane przez Zamawiającego tj. do magazynu w Rzeszowie, przy ul. Langiewicza 4.
9. Dostawa winna być zrealizowana w dniach pracy Zamawiającego od poniedziałku do piątku
(w dni robocze) w godz. 8:00 do 14:00.
10. Urządzenia z pozycji formularza cenowego 10, 11, 13, i 14 muszą posiadać informację w formie nalepki w widocznym miejscu, odpornej na działanie wody i środków myjąco–dezynfekujących oraz zamazanie danych na niej zapisanych. Nalepka powinna zawierać wpisy:
- nazwa, model urządzenia, numer seryjny,
- pełna nazwa i adres Dostawcy,
- numer umowy sprzedaży,
- data produkcji,
- okres gwarancji,
- telefony do serwisów.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.10.2018 | 10:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • AGD Duże

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się