Remont i zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Skorczycach

» Opis zapytania

Remont i zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Skorczycach, w tym:

Zadanie nr I - remont świetlicy wiejskiej w Skorczycach

Zakres planowanych robót w tym zadaniu:

1) wymiana podłóg drewnianych na wykładziny z tworzyw sztucznych PCW (obiektowe) na Sali głównej,

2) wymianę płytek ceramicznych podłogowych na nowe w pomieszczeniach: kuchni. WC,

3) wymiana płytek ściennych oraz armatury w pomieszczeniu WC,

4) czyszczenie i malowanie pokrycia dachowego z blachy wraz z malowaniem tynków kominów.

Szczegółowy zakres robót stanowi załącznik nr 1a w niniejszej procedurze ( przedmiar robót) na podstawie którego Wykonawcy opracują kosztorysy ofertowe na niniejsze zadanie nr IZadanie nr II - zakup wyposażenia (zakup, transport i rozładunek) do budynku świetlicy wiejskiej w Skorczycach

1. Stół kuchenny z półką - 1 szt,

2. basen gastronomiczny - 1 szt.

3. bojler elektryczny - 1 szt.

4. garnki - 1 kpl,

5. taboret gazowy - 1 szt,

6. okap gastronomiczny - szt.

7. kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym - 1 szt.

8. regał metalowy - 1 kpl.

9. meble kuchenne - 1 kpl.

10. bateria - 1 szt.

11. patelnie duże - 2 szt.

12. stoły składane - 15 szt.

13. krzesła - 60 szt.

14. zastawa stołowa - 1 kpl.

15. patery na ciasto - 6 szt.

16. dzbanki 1,3 l - 6 szt.

17. szafa chłodnicza - 1 szt.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia tj. ww. wyposażenia, zawiera załącznik pn. Zakup wyposażenia - opis przedmiotu zamówienia - zadanie nr II.

Na podstawie załącznika nr 1a do niniejszej siwz, na zadanie nr II pn. wyposażenie dla świetlicy wiejskiej w Skorczycach (formularz) - wykonawcy dokonają wyceny wyposażenia.Cz. Wymagania stawiane wykonawcy:

1) Do wykonania przedmiotu zamówienia wykonawcy obowiązani są zastosować materiały , wyroby wysokiej jakości posiadające certyfikaty CE dopuszczające do stosowania ich na terenie krajów UE, oraz odpowiednie atesty i aprobaty techniczne , a także spełniać aktualne normy branżowe PN, itp., których okazania zamawiający może żądać przed wbudowaniem. Każdy rodzaj robót, w których Wykonawca wbuduje nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.2) Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się wskazane znaki towarowe, patent czy pochodzenie, należy przyjąć, że zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu materiałów , wyrobów innych o parametrach techniczno, eksploatacyjnych, użytkowych nie gorszych niż podane w opisie przedmiotu zamówienia.3) W takiej sytuacji Zamawiający może wymagać złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały, wyroby. Złożone dokumenty będą podlegały ocenie przez zamawiającego i podjęciu decyzji o przyjęciu oferty lub jej odrzuceniu z powodu nierównoważności zaproponowanych rozwiązań równoważnych. Wykonawca dla wszystkich zmienionych elementów załączy wymagane prawem atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, itp., na dzień składania ofert.

4) W przypadku gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów, to zamawiający uzna, że do kalkulacji ceny oferty ujęto materiały zaproponowane w opisie przedmiotu zamówienia.

5) Pod pojęciem parametry rozumie się rodzaj materiału, wymiary, przekrój, wytrzymałość, bezpieczeństwo oraz pozostałe parametry przypisane poszczególnym materiałom.

6) Parametry wskazane w ww. dokumentach wskazanych w punkcie 2), będą traktowane jako minimalne, które wykonawca musi zaoferować w swojej ofercie, nie może oferować rozwiązań gorszych. W szczególności nie dopuszcza się zmiany parametrów w zakresie funkcji - celu które dany materiał, wyrób ma spełniać w realizowanym przedsięwzięciu, zmiany średnic, przekrojów konstrukcyjnych, grubości itp., wynikających ze specyfiki przedmiotu zamówienia.

7) Zaoferowane parametry równoważne nie mogą powodować obniżenia parametrów eksploatacyjnych. Wykonawca podpisze umowę i zrealizuje zadanie zgodnie z zadeklarowanymi parametrami techniczno-użytkowymi, wskazanym producentem, jak w złożonej w ofercie. W przypadku, gdy materiały, czy roboty nie będą w pełni zgodne z opisem przedmiotu zamówienia, warunkami technicznymi i jakościowymi i wpłynie to na niezadowalającą jakość realizowanego zamówienia, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

8) Wykonawca jest zobowiązany do porównania zgodności przekazanych opracowań - przedmiary robót- zał. nr 1a i w przypadku jakichkolwiek niezgodności zobowiązany jest jak najszybciej pisemnie zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienia, w trybie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykazywanie przez wybranego wykonawcę niezgodności (dla zwiększenia zakresu przedmiotu zamówienia), w ww. dokumencie po terminie składania ofert i wybraniu oferty najkorzystniejszej, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w punktach 6-9 części XIII niniejszej siwz , zamawiający pozostawi bez rozpoznania.

9) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, nie później niż w dniu podpisania umowy ma posiadać aktualny i opłacony dokument ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (oc) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 100 000 złotych ( dotyczy zadania nr I)10) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.11) Zamawiający nie wprowadza ograniczenia ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.12) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.Cz. Wymagania organizacyjne

1) Wymagana będzie współpraca i uzgodnienia z Zamawiającym w zakresie ustaleń dotyczących realizacji robót, kontroli kosztów w okresie realizacji zadania, zaplanowanych w budżecie i ich płatności.

3) Wykonawca będzie zobowiązany do przestrzegania procedur w szczególności dotyczy to przestrzegania:

- ustawy Prawo zamówień publicznych,

- sporządzenia protokołów potwierdzających wykonanie robót i dokonanie odbioru robót ulegających zakryciu,

odbioru końcowego , częściowego ( gdy dotyczy) i pogwarancyjnego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.10.2014 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • Akcesoria dekoracyjne
  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się