DOSTAWA RYB I PRODUKTÓW MROŻONYCH DO OBIEKTÓW "SOLPARK KLESZCZÓW" SP. Z O.O.

» Opis zapytania

1.1. Przedmiotem zamówienia jest DOSTAWA RYB I PRODUKTÓW MROŻONYCH DO OBIEKTÓW „SOLPARK KLESZCZÓW” Sp. z o.o. w Kleszczowie.
1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 4 do SIWZ.
1.3. Przedmiot zamówienia określony w pkt. 1.1. obejmuje produkty wysokiej jakości, spełniające wymagania dotyczące przechowywania, pakowania i transportu zawarte w Polskich Normach oraz posiadające ważne terminy przydatności do spożycia, zapewniające bezpieczeństwo konsumenta, odpowiadające jakości handlowej określonej w obowiązujących przepisach o jakości handlowej i deklarowanej przez producenta w jego oznakowaniu.
1.4. Zamawiane produkty dostarczane będą przez Wykonawcę w opakowaniach, z materiałów przeznaczonych do kontaktów z żywnością. Opakowania te muszą zapewnić pełną identyfikację w tym nazwę produktu, nazwę dostawcy (producent i adres), procentową zawartość ryby/fileta, termin przydatności do spożycia (nie krótszy niż ¾ okresu przydatności od daty produkcji) oraz inne elementy wymagane przepisami prawa. Opakowania jednostkowe dla produktów muszą być suche, czyste i bez uszkodzeń mechanicznych i obcych zapachów oraz powinny zapewnić ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz zanieczyszczeniem, jak również odpowiednie warunki w czasie przechowywania i transportu, w szczególności:
a) ryby mrożone - opakowanie zewnętrzne: szczelne, woskowane kartony, wewnętrzne: folia; warstwy filetów przełożone folią, elementy nie posklejane, łatwe wydobywanie pojedynczych elementów z bloku, bez konieczności rozmrażania całości
b) ryby solone (płaty śledziowe majtasy) - wiaderka,
c) ryby wędzone - kartony z pergaminem wewnątrz.
1.5. Częstotliwość dostaw: Realizacja zamówienia następować będzie w dniach pracy obiektu (od poniedziałku do soboty z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), nie częściej niż 3 (trzy) razy w tygodniu do obiektu Zamawiającego, w godzinach uzgodnionych przez Zamawiającego z Wykonawcą w okresie czasowym od godziny 8.00 - 13.00. W przypadku stosunkowo małej ilości tygodniowej dostaw towaru – w zakresie planowanego terminu dostawy – Zamawiający może uwzględnić sugestię Wykonawcy.
1.6. Transport do siedziby Zamawiającego powinien być realizowany środkami transportu dostosowanymi do przewozu produktów mrożonych oraz spełniającymi wymogi sanitarne zgodnie z obowiązującymi przepisami w warunkach zapewniających utrzymanie właściwej jakości.
1.7. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania towarów do obiektów Zamawiającego transportem na własny koszt i ryzyko, biorąc pod uwagę specyfikę samego towaru.
1.8. Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania we własnym zakresie wyładunku i wniesienia dostarczonego towaru do pomieszczeń magazynowych Zamawiającego wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego (strefa magazynowa lub strefa przyjęcia towaru).
1.9. Wielkość poszczególnych dostaw Zamawiający będzie zgłaszał na podstawie pisemnego zamówienia wysłanego w formie elektronicznej na adres e-mail. W sytuacji, gdy skorzystanie ze skrzynki e-mailowej nie będzie możliwe z powodu usterek technicznych dopuszcza się porozumiewanie za pomocą telefonu bądź fax-u. Przy czym zaznaczamy, że Wykonawca jest zobowiązany do odesłania potwierdzenia otrzymania zamówienia na adres e-mail, z którego zamówienie zostało złożone w terminie nie później niż 6 godzin od momentu złożenia zamówienia ze wskazaniem planowanej daty dostawy (dzień oraz godzina). W sytuacji, gdy skorzystanie ze skrzynki e-mailowej nie będzie możliwe z powodu usterek technicznych dopuszcza się potwierdzenie przyjęcia zamówienia za pomocą telefonu bądź fax-u. Zamawiający zastrzega sobie możliwość korekty zamówienia do godziny 15.30 przed dniem realizacji. Istnieje możliwość zmiany planowanego dnia dostawy z uwzględnieniem interesów Wykonawcy – a szczegóły ustalenia wówczas planowanego terminu dostawy zostały opisane we wzorze Umowy.
1.10. Termin realizacji zamówienia przez Wykonawcę nie może być dłuższy niż 2 (słownie: dwa) dni robocze od dnia przesłania zamówienia przez Zamawiającego.
1.11. Ilość asortymentu będącego przedmiotem zamówienia określona w kalkulacji cenowej stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ jest ilością szacunkową. Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego ograniczenia ilości i związanej z nią wartości przedmiotu umowy do faktycznie zamówionego asortymentu w zależności od rzeczywistych potrzeb w okresie obowiązywania niniejszej umowy wynikających z rodzaju diet klientów oraz ze zmiennej ilości klientów Zamawiającego uzależnionych od zakresu zarezerwowanych szkoleń, konferencji, eventów, sezonu, w związku z zakresem świadczonych usług i prowadzonej przez Zamawiającego działalności.
Zamawiający dopuszcza także możliwość dokonania zakupu asortymentu spoza Kalkulacji cenowej, jeśli zaistnieje konieczność dokonania zakupu z uwagi na przyjazd gości oczekujących przygotowania niestandardowych – mało popularnych posiłków itp.; wartość dokonanych zakupów spoza Kalkulacji cenowej zostanie doliczona do wartości niniejszego zamówienia. Zamawiający będzie regulował należności tylko za faktycznie dokonane dostawy przedmiotu zamówienia w zależności od rzeczywistych potrzeb w okresie obowiązywania niniejszej umowy wynikające z rodzaju diet klientów oraz ze zmiennej ilości klientów Zamawiającego uzależnionych od zakresu zarezerwowanych szkoleń, konferencji, eventów, sezonu, w związku z zakresem świadczonych usług i prowadzonej przez Zamawiającego działalności, z uwzględnieniem kwoty wskazanej przez Zamawiającego do której będzie realizowane zamówienie.
1.12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany rodzaju asortymentu w czasie wykonywania umowy jeżeli produkt zaoferowany przez Wykonawcę zostanie wycofany z produkcji – w tej sytuacji po uzgodnieniu z Zamawiającym, Wykonawca może zaproponować inny produkt równoważny nie gorszy jakościowo po cenach zaproponowanych dla produktu wycofanego.
1.13. W pozycjach dotyczących produktów wskazanych z nazwy handlowej Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Pod pojęciem produktu równoważnego Zamawiający rozumie produkty o nie gorszych parametrach jakościowych, posiadające te same walory organoleptyczne (jak zapach, barwa, konsystencja) oraz zawierające w swoim składzie co najmniej te same surowce użyte do produkcji, tą sama gramaturę/pojemność co artykuły określone przez Zamawiającego.
1.14. W przypadku gdy Wykonawca będzie oferował artykuł równoważny, ma obowiązek zaznaczyć ten fakt i produkt równoważny w kalkulacji cenowej (złącznik nr4 SIWZ kolumna II, wpisując asortyment równoważny). Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania stawiane przez Zamawiającego. Nie wskazanie produktów równoważnych traktowane będzie, jako deklaracja zastosowania produktów wymienionych w dokumentacji przetargowej, gdzie Przedmiotem zamówienia jest dostawa ryb i produktów mrożonych do obiektów „Solpark Kleszczów” Sp. z o.o.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.10.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Ryby i pozostałe produkty rybołóstwa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się