ZDH/24/2018 – Dostawy antracytu 0-10 mm

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy antracytu.
2. CPV: 24311800-5 – węgiel.
3. Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy antracytu o frakcji 0-10 mm do IMN O/Legnica.
Wymagane średnie parametry jakościowe antracytu:
Uziarnienie 0-10 mm
Zawartość siarki całkowitej maks. 1,2 %
Zawartość wody całkowitej ok. 13,0 %
Zawartość popiołu maks. 13,0 %
Zawartość części lotnych maks. 4,0 %
Wartość opałowa min. 25 000 kJ/kg

Wymagania ilościowe i jakościowe: Zamówienie obejmuje dostawę w bazowej ilości 900 ton w terminie 12 miesięcy od podpisania umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia rocznej ilości maksymalnie o 250 ton (tj. minimalna ilość 650 ton - maksymalna ilość 1150 ton rocznie), a wynikających z faktycznych potrzeb Zamawiającego, przy czym nie stanowi to podstawy do roszczeń ze strony Wykonawcy.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia Umowy o kolejne 3 miesiące w przypadku nie zrealizowania przez Wykonawcę całkowitej ilości dostaw (1150 ton) w okresie obwiązywania umowy. Ewentualne przedłużenie umowy zależy od decyzji Zamawiającego i jest dla wykonawcy wiążące.
Ze względów technologicznych Zamawiający określa średnio miesięczne dostawy w przedziale 50-75 ton.
W przypadku konieczności ograniczenia dostaw z powodu wstrzymania pracy instalacji produkcyjnej Zamawiającego, zobowiązany jest on powiadomić Wykonawcę o zaistniałej sytuacji najpóźniej w dniu wstrzymania pracy instalacji.

Dostawy będą realizowane regularnie w trakcie obowiązywania Umowy przez okres kolejnych 12 miesięcy, począwszy od daty podpisania umowy według aktualnego zapotrzebowania zgłaszanego pocztą e-mail lub faksem.
Wykonawca zobowiązuje się zrealizować dostawę maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o zapotrzebowaniu. Czas realizacji liczony jest od daty zgłoszenia zapotrzebowania do dnia dostarczenia do Zakładu Doświadczalnego Hutnictwa w Legnicy.
Dopuszcza się realizację dostaw na podstawie wcześniej opracowanego i obustronnie zatwierdzonego harmonogramu. Ewentualne, późniejsze zmiany dotyczące terminów dostaw określonych wcześniej w harmonogramie, Strony zobowiązane są zgłaszać w terminie min. 3 dni wcześniej.

Miejsce dostawy: Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy – Zakład Doświadczalny Hutnictwa, ul. Złotoryjska 194, 59-220 Legnica (teren Huty Miedzi „Legnica”).

Produkt będzie dostarczany pojazdem samowyładowczym Wykonawcy. Koszt załadunku, przewozu, ubezpieczenia na czas przewozu i wyładunku produktu w miejscu przeznaczenia ponosi Wykonawca. Wykonawca musi posiadać odpowiednie, wymagane prawem zezwolenia na transport a ich kopię przedłożyć Zamawiającemu. Do każdej jednostkowej partii dostarczonej do Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest załączyć atest jakościowy, potwierdzający parametry wymagane w niniejszym przedmiocie zamówienia.

Podstawą rozliczeń dostarczonego towaru będzie „waga netto” pojazdu z raportu wagowego potwierdzona wydrukiem z ważenia na wadze Huty Miedzi „Legnica” minus analityczna zawartość wilgotności, określona w ateście jakościowym dołączanym przez Wykonawcę do każdej partii materiału.
Szczegółowe warunki dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawiera wzór Umowy stanowiący Załącznik nr 6 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.10.2018 | 09:50


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się