Wykonanie nasadzeń zastępczych drzew na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w roku 2018

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest posadzenie oraz roczna pielęgnacja posadzonych drzew. Prace będą prowadzone na terenach zieleni parkowej, osiedlowej oraz w pasach dróg gminnych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna.

1) Podstawą wykonania prac będą pisemne zlecenia Zamawiającego wraz z mapami określającymi lokalizację poszczególnych gatunków drzew. Nasadzenia drzew będą wykonane na terenie przedszkola Leśna Chatka przy ul. Sanatoryjnej 8, w Parku Zdrojowym i Pasażu Sienkiewicza, na osiedlach Mirków i Grapa, na placach zabaw w Konstancinie-Jeziornie i Czarnowie, w pasach dróg gminnych na terenie miasta Konstancin-Jeziorna.
2) Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej oraz arborystyki.
3) W celu należytej realizacji zamówienia Zamawiający żąda odpowiedniego przygotowania merytorycznego Wykonawcy.
4) Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania zasad bhp.
5) Prace powinny być prowadzone w sposób jak najmniej uciążliwy dla użytkowników terenów publicznych, z uwzględnieniem ograniczeń – w szczególności norm hałasu – wynikających z położenia w strefach ochrony uzdrowiskowej.
6) Wszelkie odpady powstałe podczas prac, a także wydobyte z dołów sadzeniowych, w których sadzone będą drzewa wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt
z miejsca robót oraz zutylizować zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 992).
7) Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na cały okres trwania umowy w kwocie minimum 150 000,00 zł.
8) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia.


2. Zamawiający, zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, określa następujące wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę oraz podwykonawców na podstawie umów o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia:
1) Zamawiający wymaga, aby przez cały okres realizacji zamówienia osoby wykonujące bezpośrednio prace związane z kierowaniem pracami podczas sadzenia i pielęgnacji drzew były zatrudnione przez Wykonawcę lub odpowiednio przez Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, jeżeli wykonywane przez nie czynności polegają na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917).
2) Każdorazowo, na żądanie Zamawiającego i w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 3 dni, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu:
a) aktualne oświadczenia, że osoby, o których mowa w pkt 1) są zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę, podpisane przez osobę/y upoważnioną przez do reprezentowania Wykonawcy lub osobę przez Wykonawcę umocowaną. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa pod rygorem odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń. Na zasadach określonych w niniejszym punkcie Wykonawca przedstawia Zamawiającemu oświadczenia dotyczące podwykonawców. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy,
b) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy.
3) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia oraz zaświadczenia, o którym mowa w pkt. 2) ppkt a) i b) w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie uprawniało Zamawiającego do naliczenia kary umownej określonej we wzorze umowy.
4) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.10.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się