Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego dla Prokuratury Regionalnej w Warszawie

» Opis zapytania

1.1 Zamówienie obejmuje dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego do siedziby Prokuratury Regionalnej w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 25.
1.2 Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną część lub na całość przedmiotu zamówienia.
1.3 Wykonawca zobowiązany jest do zamieszczenia w ofercie materiałów informacyjnych producenta potwierdzających zgodność wszystkich wymaganych przez Zamawiającego parametrów oferowanego sprzętu wraz z oprogramowaniem z wymogami zawartymi w SIWZ (parametry techniczne oferowanego sprzętu nie mogą być niższe niż wymagane przez Zamawiającego).
1.4 Ilekroć w treści SIWZ, w tym w opisie przedmiotu zamówienia, użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, a także normy, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne i zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia testów oferowanego sprzętu na etapie badania i oceny ofert.
1.5 Przez produkt równoważny dla opisanego przedmiotu zamówienia, Zamawiający rozumie taki, który w sposób poprawny współpracuje z programami (aplikacjami, oprogramowaniem) Zamawiającego, działającymi w środowisku Microsoft Windows, a jego zastosowanie nie wymaga żadnych nakładów związanych z dostosowaniem programów (aplikacji) Zamawiającego lub produktu równoważnego oraz realizuje wszystkie funkcjonalności i posiada wszystkie cechy określone w specyfikacji technicznej zawartej w załączniku Nr 1 do SIWZ.
1.6 Sprzęt komputerowy będący przedmiotem dostaw winien być fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2018 r. nieużywany, nieuszkodzony i winien spełniać normy bezpieczeństwa.
1.7 Ponadto sprzęt komputerowy powinien wyposażony we wszystkie elementy (tj. przyłącza, kable itp.) niezbędne do uruchomienia, podłączenia i pracy sprzętu u Zamawiającego.
1.8 Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Certyfikaty CE na oferowany sprzęt najpóźniej w dniu dostawy.
1.9 Sprzęt musi być dostarczony w oryginalnych opakowaniach wraz z pełną dokumentacją (dokumentacja techniczna i instrukcje obsługi) i nośnikami z oprogramowaniem.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.10.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Urządzenia elektryczne i elektroniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się