Dostawa sprzętu lotniskowego dla 16 brl Jarocin oraz 33 BLTr Powidz

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu lotniskowego dla 16 brl Jarocin oraz 33 BLTr Powidz. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w wymaganiach eksploatacyjno-technicznych zamieszczonych w formularzach cenowych (załączniki nr 2A – 2D do SIWZ).
2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, z zastrzeżeniem, że oferta musi obejmować cały przedmiot zamówienia w ramach wybranego zadania. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na dowolną liczbę zadań, z uwzględnieniem podziału zakresu zamówienia na 4 zadania:
Zadanie nr 1 - Dostawa dwóch zagęszczarek rewersyjnych spalinowych – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2A do SIWZ (formularz cenowy wraz z wymaganiami eksploatacyjno-technicznymi).
Zadanie nr 2 - Dostawa dwóch pistoletów do wbudowywania materiałów plastycznych, pneumatyczny wraz z przeprowadzeniem szkolenia– szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2B do SIWZ (formularz cenowy wraz z wymaganiami eksploatacyjno-technicznymi).
Zadanie nr 3 - Dostawa trzech pił spalinowych samojezdnych do cięcia betonu o minimalnej średnicy tarczy tnącej 620 mm - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2C do SIWZ (formularz cenowy wraz z wymaganiami eksploatacyjno-technicznymi).
Zadanie nr 4 - Dostawa malowarki drogowej wraz z przeprowadzeniem szkolenia - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2D do SIWZ (formularz cenowy wraz
z wymaganiami eksploatacyjno-technicznymi).

3. Klasyfikacja przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień
Kod CPV:
34922000-6 Urządzenia do znakowania dróg,
43315000-4 Maszyny do zagęszczania gruntu,
43300000-6 Maszyny i sprzęt budowlany,
43812000-8 Piły.

4. Oferowane produkty muszą spełniać minimalne parametry określone przez Zamawiającego w wymaganiach eksploatacyjno-technicznych zamieszczonych w formularzach cenowych (załącznik nr 2A-2D do SIWZ).
5. Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest podać dane pozwalające jednoznacznie zidentyfikować produkt (producenta, nazwę, kod lub symbol oraz parametry oferowanego sprzętu), który oferuje dla każdej pozycji asortymentowej załącznika nr 2A-2D do SIWZ.
6. Nie wypełnienie kolumny nr 3, 4, 9 załącznika nr 2A – 2D do SIWZ skutkować będzie odrzuceniem oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
7. Wymagania szczegółowe dot. realizacji zamówienia:
a) Wykonawca zobowiązuje się do jednorazowej dostawy przedmiotu zamówienia w asortymencie i ilościach szczegółowo określonych w formularzu cenowym (załącznik nr 2A – 2D do SIWZ).
b) Miejscem dostawy oraz odbioru jakościowo-ilościowego przedmiotu zamówienia są magazyny Odbiorcy:
dla ZADANIA NR 1: Magazyn sprzętu lotniskowego w JW. 3918 Jarocin (63-200), ul. Wojska Polskiego 71.
dla ZADANIA NR 2: Magazyn sprzętu lotniskowego w JW. 3918 Jarocin (63-200), ul. Wojska Polskiego 71.
dla ZADANIA NR 3: Magazyn sprzętu lotniskowego w JW. 3918 Jarocin (63-200), ul. Wojska Polskiego 71.
dla ZADANIA NR 4: Magazyn Infrastruktury Lotniskowej w 33 BLTr Powidz (62-430) ul. Witkowska 8.
c) Przedmiot zamówienia ma być dostarczony transportem Wykonawcy osobiście lub przez upoważnioną przez Wykonawcę osobę (Zamawiający nie dopuszcza dostawy towaru przez firmy kurierskie). Dostawa będzie realizowana od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00 do magazynu Odbiorcy wskazanego w punkcie b niniejszej części.
d) Koszt transportu towaru ponosi Wykonawca. Z tytułu załadunku, transportu i rozładunku produktów do magazynu Odbiorcy Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie.
e) O dacie dostawy Wykonawca powiadomi Zamawiającego i Odbiorców na 3 dni przed terminem dostawy.
f) Wykonawca przeprowadzi przed dostawą przedmiotu umowy do Odbiorcy w ramach wynagrodzenia umownego szkolenie teoretyczne i praktyczne z wytypowanymi przez Odbiorców operatorami w ilości 3 osób (dotyczy zadania nr 2 i 4)
g) W przypadku stwierdzenia przy odbiorze rozbieżności ze złożonym zamówieniem Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 5 dni dokonać dostawy zgodnie z treścią zamówienia.
h) Zamawiający zastrzega sobie możliwość nieodebrania towaru, w przypadku gdy jest on niezgodny z wymaganiami eksploatacyjno-technicznymi zawartymi w formularzach cenowych (załącznik nr 2A – 2D do SIWZ).
i) Minimalna gwarancja wynosi 24 miesiące dla zadania nr 1, 2 i 4 oraz 12 miesięcy dla zadania nr 3.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.10.2018 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny budowlane i części do maszyn budowlanych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się