Usługa wycinki drzew i krzewów, uprzątnięcie wywrotów i złomów w miejscowości Olsztyn, Ostróda, Marcinkowo i Omulew

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wycinki drzew i krzewów, uprzątnięcie wywrotów i złomów w miejscowości Olsztyn, Ostróda, Marcinkowo i Omulew.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganym zakresem prac określa załącznik nr 3 SIWZ /nr 1 do umowy.
3. Zamawiający wymaga od Wykonawcy realizacji usług zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi m.in.:
a) Ustawą z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 poz. 142 z późn. zm.).
b) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16.12.2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 poz. 2183 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 09.10.2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 poz. 1409 z późn. zm.).
c) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 24 sierpnia 2006 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. nr 161, poz. 1141 z późn. zm.),
d) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 22 marca 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz. U. 2006 Nr 58 poz. 405 z późn. zm.),
e) Instrukcją Ochrony Przeciwpożarowej Obszarów Leśnych wydanej przez MOŚZNiL w Warszawie, zatwierdzoną do użytku służbowego 27.02.1996 roku;
f) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
07 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 nr 109 poz. 719 z późn. zm.),
g) Ochrony środowiska - dotyczącymi wymogów zabezpieczania przed skażeniem środowiska naturalnego,
h) Gospodarki leśnej -„Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu podstawowych prac z zakresu gospodarki leśnej”, Rozporządzenie Ministra Środowiska z 22 marca 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz. U. Nr 58 poz. 405 z późn. zm.),
i) Zasad cechowania drewna zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 24.02.1998 Roku w sprawie szczegółowych zasad cechowania drewna, wzorów urządzeń do cechowania i zasad ich stosowania oraz wzoru dokumentu stwierdzającego legalność drewna (Dz. U. Nr 36, poz. 201 z późn zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 30 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad cechowania drewna, wzorów urządzeń do cechowania i zasad ich stosowania oraz wzoru dokumentu stwierdzającego legalność drewna (Dz.U.1999 nr 71 poz. 800 z późn. zm.)
4. W przypadku osób biorących udział w realizacji zamówienia nie posiadających obywatelstwa polskiego winny być spełnione wymagania określone w Decyzji nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON z 25.01.2017 r.).


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.10.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się