Wycinka drzew i wykonanie nasadzeń na terenie Gminy Nadarzyn w 2018 r.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi wycinki drzew i wykonania nasadzeń na terenie Gminy Nadarzyn w 2018 r., obejmujące swoim zakresem:
1) wykonanie wycinki drzew z uprzątnięciem terenu, wywiezieniem drewna (grubizna-do wywiezienia na teren Przedsiębiorstwa Komunalnego w Nadarzynie przy ul. Granicznej 4) oraz rozdrobnieniem i utylizacją gałęzi;
2) nasadzenia drzew z montażem pali (3 szt. dla jednego drzewa), wiązaniem pasami i podlewaniem w okresie trwania umowy, min. 1 raz w tygodniu w okresie wegetacji, a w suche lato 2 razy
w tygodniu. Nasadzenia materiałem roślinnym zdrowym przystosowanym do nasadzeń miejskich. Pień drzew prosty o obwodzie min. 14 cm na wys. 100 cm. Korona prawidłowo ukształtowana charakterystyczna dla gatunku. System korzeniowy prawidłowo wykształcony.
2. Szacunkowe ilości drzew do wycinki i nasadzeń określa formularz cenowy, stanowiący załącznik nr 1a. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany tych ilości w zależności od potrzeb.

3. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. Zamawiający określa wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, min. 2 osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia związane z wycinką i nasadzeniami drzew.
1) Wykonawca, przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu:
a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego,
b) poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony), lub inne dokumenty;
2) Dokumenty stanowiące dowody zatrudnienia na umowę o pracę ww. osób mogą być przedstawione w formie anonimizowanych kopii, w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL, itp) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.
3) W trakcie realizacji zamówienia na każde żądanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty, stanowiące dowody zatrudnienia ww. osób na umowę o pracę:
a) o których mowa w pkt 1,
b) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę
do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),
4) W sytuacji gdy ww. osoby w okresie realizacji zamówienia rozwiążą umowę lub gdy uczyni to Wykonawca, zobowiązany jest on do zatrudnienia w miejsce tej osoby lub osób, inną osobę,
5) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających zatrudnienie osób wykonujących czynności określone w ust. 3, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia tych osób oraz jako niewypełnienie wymagań umowy,
6) Z tytułu nie wywiązywania się z realizacji postanowień zawartych w pkt 1) – 5)Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 300,00 zł za każdą osobę i za każdy dzień wykonywania usług
niezgodnie z umową,
7) W umowie z Podwykonawcą powinny znaleźć się odpowiednie zapisy dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,
8) Składając ofertę Wykonawca złoży jedynie oświadczenie w zakresie zatrudnienia osób wykonujących czynności określone w ust. 3, zawarte w formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ), natomiast dokumentację potwierdzającą spełnianie tych wymogów obowiązany będzie przedstawić zgodnie z postanowieniami pkt. 1-7 niniejszego ustępu na etapie realizacji zamówienia, na żądanie Zamawiającego.
4. Sposób realizacji przedmiotu zamówienia określony został we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.10.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się