Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew na terenie Powiatu Legionowskiego wraz z trzyletnią pielęgnacją posadzonego materiału roślinnego

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew na terenie Powiatu Legionowskiego wraz z trzyletnią pielęgnacją posadzonego materiału roślinnego.2.W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do posadzenia poniższych gatunków drzew:1) Jesion wyniosły „Fraxinus Excelsior” w ilości 2 sztuk w miejscowości Skubianka na terenie gminy Serock,2) Lipa drobnolistna „Tilia cordata” w ilości 6 sztuk w miejscowości Jabłonna na terenie gminy Jabłonna,3) Robinia akacjowa „umbraculifera” w ilości 36 sztuk na terenie miasta Legionowo,4) Klon pospolity „Globosum” w ilości 10 sztuk w miejscowości Jabłonna na terenie gminy Jabłonna oraz 96 sztuk na terenie miasta Legionowo.3. Ponadto każdą sadzonkę drzewa będzie trzeba wyposażyć w system mocujący oraz napowietrzająco-nawadniający, a także objąć trzyletnia pielęgnacją posadzonego materiału roślinnego.4. Szczegółowy zakres prac oraz sposób pielęgnacji określa projekt wykonawcy dotyczący wykonania nasadzeń kompensacyjnych drzew na terenie Powiatu Legionowskiego stanowiący załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.5. Okres rękojmi wynosi 12 miesięcy, natomiast okres gwarancji wynosi 36 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. W okresie gwarancji, w przypadku nie zachowania żywotności któregoś z posadzonych drzew, Wykonawca zobowiązuje się do posadzenia na własny koszt zamiennych drzew tego samego gatunku i o parametrach zgodnych parametrami materiału roślinnego, który nie zachował żywotności, w terminach od: 01.03. do 31.05. oraz od 01.09. do 30.11., w zależności od terminu, w którym ujawniła się powyższa okoliczność.6.Stosowanie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniał na podstawie umowy o prace wszystkie osoby na okres realizacji zamówienia, które będą wykonywać czynności faktyczne związane z przedmiotem zamówienia tj:- kierowanie lub nadzorowanie usług związanych z sadzeniem drzew,
- kierowaniu samochodem do transportu materiału roślinnego.7.Realizacja w/w czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108). Wymóg powyższy nie dotyczy samego Wykonawcy lub Podwykonawcy (w tym wspólników spółek osobowych), który osobiście realizować będzie wyżej wymienione czynności na zasadzie jednoosobowej działalności gospodarczej (samozatrudnienie).8. Wymagania dotyczące:- sposobu dokumentowania zatrudnienia ww. osób,- uprawnień Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę ww. wymagań oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, zostały zawarte w projekcie umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.10.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się