Sukcesywna dostawa środków czystości dla Wałbrzyskiego Centrum Sportowo – Rekreacyjnego AQUA – ZDRÓJ przy ul. Ratuszowej 6 w Wałbrzychu

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środków czystości i artykułów pomocniczych dla Centrum Turystyczno – Sportowego AQUA – ZDRÓJ przy ul. Ratuszowej 6 w Wałbrzychu W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi odbiór pojemników/ kanistrów po zużytej chemii. 2. Dostawy realizowane będą do obiektów Centrum Turystyczno – Sportowego AQUA – ZDRÓJ przy ul. Ratuszowej 6 w Wałbrzychu, zlokalizowanych na terenie miasta Wałbrzycha: a) ul. Ratuszowa 6, 58 – 304 Wałbrzych, b) Kryta Pływalnia przy ZS nr 4 , ul. Sokołowskiego 75, 58 – 309 Wałbrzych c) Hala Sportowa przy ul. Wysockiego 11, 58 – 300 Wałbrzych, d) Hala Sportowa przy ul. Chopina 1, 58 – 301 Wałbrzych, e) Skatepark przy ul. Topolowej 17 k Wałbrzych. Szczegółowa charakterystyka ilościowa i jakościowa produktów, stanowiących przedmiot umowy, zawarta została w formularzu asortymentowo – cenowym (szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia) stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. Opakowania zwrotne przyjmuje i utylizuje Dostawca w ramach ceny ofertowej.Wszystkie opakowania muszą posiadać etykiety w języku polskim wraz z nazwą produktu, instrukcją użycia i bezpieczeństwa ich stosowania, pojemnością oraz datą produkcji z okresem ważności. W ramach realizacji umowy Wykonawca przeprowadzi szkolenia personelu Zamawiajacego w zakresie stosowania dostarczanych środków chemicznych oraz sprzętu. Dostawa, transport i rozładunek (włącznie z wniesieniem do pomieszczenia magazynowego wskazanego przez upoważnionego pracownika Zamawiającego) zrealizowana będzie transportem Wykonawcy na jego koszt i ryzyko do obiektów Zamawiającego

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.10.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki czystości

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się