„Zakup i dostawa sprzętu z podziałem na poszczególne części zamówienia”

» Opis zapytania

CZĘŚĆ I

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa używanej samojezdnej równiarki drogowej. Zamawiany sprzęt będzie używany, rok produkcji nie starszy niż 2006r., w pełni sprawny po przeglądzie technicznym wraz z wyposażeniem dodatkowym zmontowanym w całość – równiarka ma być gotowa do pracy. Wykonawca dostarczy komplet dokumentów w szczególności instrukcję obsługi, fakturę zakupu, tłumaczenia (jeżeli występowały) książkę serwisową, dokumenty potwierdzające ewentualne naprawy. Cały dostarczony sprzęt musi być ze sobą kompatybilny.
2. Dostawca w swojej ofercie musi wyraźnie określić nazwę, markę oraz typ i parametry techniczne oferowanego sprzętu oraz nazwę jego producenta
3. Dostawca zobowiązany jest zamieścić w ofercie aktualne fotografie oferowanego sprzętu minimum: z przodu, z tyłu, z lewej i prawej strony oraz fotografię silnika.
4. Wymagania techniczne równiarki samojezdnej:
1) równiarka drogowa samojezdna używana nie starsza niż z 2006 r,
2) minimalna masa własna 13-16 ton,
3) przebieg w mth nie więcej niż 5000 mth,
4) silnik spalinowy wysokoprężny, 4 suwowy chłodzony cieczą o mocy silnika 160-190 KM,
5) pojemność od 6,6 do 6,8l,
6) moment obrotowy min 780 Nm,
7) sterowanie skrzynią biegów elektronicznie,
8) kabina przeszklona, zamykana, wyposażona w ogrzewanie i wentylację,
9) pług środkowy regulowany, obracany, o szerokości min. 3000 mm,
10) układ kierowniczy hydrauliczny,


Nomenklatura – Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
(CPV 43221000-8) - Równiarki drogowe

CZĘŚĆ II

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowej kosiarki bijakowej w pełni sprawnej z wyposażeniem dodatkowym zmontowanym w całość – kosiarka ma być gotowa do pracy. Wykonawca dostarczy komplet dokumentów w szczególności instrukcję obsługi, fakturę zakupu, tłumaczenia (jeżeli występowały) książkę serwisową. Cały dostarczony sprzęt musi być ze sobą kompatybilny.
2. Dostawca w swojej ofercie musi wyraźnie określić nazwę, markę oraz typ i parametry techniczne oferowanego sprzętu oraz nazwę jego producenta
3. Dostawca zobowiązany jest zamieścić w ofercie aktualne fotografie oferowanego sprzętu minimum: z przodu, z tyłu, z lewej i prawej strony.
4. Wymagania techniczne kosiarki bijakowej:
1) fabrycznie nowa, nie używana,
2) gwarancja na sprzęt min. 2 lata,
3) szerokość robocza od 1550mm do 1650mm,
4) waga kosiarki od 530 do 570kg,
5) napęd WOM 540,
6) przesuw hydrauliczny min. 2,80m-2,90m,
7) średnica wału kopiującego fi 140mm-150mm,
8) regulowana wysokość koszenia
9) możliwość zmiany noży typu Y na młotki.

Nomenklatura – Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
(16310000-1) - Kosiarki


1) Zgodnie z art, 30 ust. 4 Pzp, ZAMAWIAJĄCY dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. WYKONAWCA, który w swojej ofercie powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego (zgodnie z art. 30 ust. 5 Pzp).


2) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
3) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4) Zamawiający podczas odbioru komisyjnego przedmiotu zamówienia sprawdzi jego zgodność
z ofertą Wykonawcy, z SIWZ oraz załączonymi zdjęciami. W przypadku gdy stwierdzi niezgodność zaoferowanego przedmiotu zamówienia oraz uszkodzenia mechaniczne sprzętu (blacharsko-lakiernicze) odstąpi od podpisania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
5) W przypadku stwierdzenia wad w parametrach technicznych dostarczonego przedmiotu zamówienia ZAMAWIAJĄCY wzywa WYKONAWCĘ do niezwłocznego ich usunięcia.
W przypadku nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie przez WYKONAWCĘ, ZAMAWIAJĄCY może powierzyć ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczeństwo WYKONAWCY, na co WYKONAWCA wyraża zgodę lub odstąpić od podpisania umowy z Wykonawcą z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
6) Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w przypadku ujawnienia wad przedmiotu umowy uniemożliwiających lub w istotny sposób ograniczających możliwość korzystania z przedmiotu umowy po wykonaniu przeglądu technicznego pojazdu wykonanego na koszt Zamawiającego, a także w przypadku gdy Wykonawca mimo wyznaczenia dodatkowego terminu nie dłuższego niż 10 dni kalendarzowych nie dokona naprawy lub wymiany wadliwego sprzętu.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.10.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny budowlane i części do maszyn budowlanych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się