Zakup i dostawa 9 zestawów nawilżająco-osuszających do sal ekspozycyjnych Muzeum Narodowego we Wrocławiu i jego oddziałów

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 9 profesjonalnych zestawów nawilżająco-osuszających do sal ekspozycyjnych Muzeum Narodowego we Wrocławiu i jego oddziałów, wraz z przeszkoleniem. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do dostawy urządzeń do Muzeum Sztuki Współczesnej we Wrocławiu (w Pawilonie Czterech Kopuł), oddziału Muzeum Narodowego we Wrocławiu, ich montażu w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego oraz przeprowadzenia na miejscu kontrolnego (próbnego) uruchomienia zestawów nawilżająco-osuszających w celu sprawdzenia stanu ich sprawności.
2.Urządzenia składające się na zestawy nawilżająco-osuszające muszą posiadać aprobaty techniczne, certyfikaty, znaki bezpieczeństwa zgodne z wymaganiami obowiązującego prawa.
3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik numer 1 do SIWZ.
4.Wszystkie wskazane z nazwy materiały i urządzenia w opisie przedmiotu zamówienia zostały użyte w przypadkach, gdy jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia a Zamawiający nie mógł opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, które pozwalałyby opisać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący; nazwy te należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, iż Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych dla nazwanych materiałów i urządzeń. Przez produkty równoważne należy rozumieć produkty o takich samych parametrach lub nie gorszych od tych, jakie zostały określone w SIWZ, lecz oznaczone innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem oraz takie, które posiadają niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.10.2018 | 13:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Urządzenia chłodzące i grzewcze

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się