Wykonanie modernizacji i rozbudowy istniejącego systemu kontroli dostępu i Rejestracji Czasu Pracy wraz z urządzeniami wejściowymi w kompleksie obiektów Sądu Okręgowego w Krakowie ul. Przy Rondzie 7 oraz Przy Rondzie 6

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Wykonanie modernizacji i rozbudowy istniejącego systemu kontroli dostępu i Rejestracji Czasu Pracy wraz z urządzeniami wejściowymi w kompleksie obiektów Sądu Okręgowego w Krakowie ul. Przy Rondzie 7 oraz Przy Rondzie 6 po uprzednim wykonaniu projektu”.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
2.1. wykonanie projektu modernizacji i rozbudowy istniejącego systemu kontroli dostępu i ewidencji czasu pracy wraz z urządzeniami wejściowymi w kompleksie obiektów Sądu Okręgowego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, o której mowa w Załączniku nr 1 do Umowy,
2.2. dostawa, montaż i wdrożenie nowego systemu kontroli dostępu i ewidencji czasu pracy oraz montaż urządzeń wejściowych w obiektach Sądu Okręgowego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 zgodnie z wytycznymi dokumentacji projektowej oraz szczegółowym zakresem przedmiotu zamówienia.
2.3. demontaż i utylizacja obecnego systemu kontroli dostępu i ewidencji czasu pracy oraz urządzeń wejściowych, tj. urządzeń elektrycznych, które zgodnie z projektem będą podlegać wymianie (zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2018.992 j.t. ze zm.), ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2018.799 j.t. ze zm.) oraz ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U.2015.1688 j.t. ze zm.);
2.4. modernizacja i rozbudowa istniejącego systemu kontroli dostępu i Rejestracji Czasu Pracy wraz z oprogramowaniem zgodnie z wytycznymi dokumentacji projektowej oraz szczegółowym zakresem przedmiotu zamówienia.
3. Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zobowiązuje się dostarczyć fabrycznie nowe, nieuszkodzone, nie obciążone prawami osób trzecich urządzenia i oprogramowanie niezbędne do wykonania systemu kontroli dostępu i ewidencji czasu pracy wraz koniecznym do działania tego systemu oprogramowaniem.
4. Demontaż, dostawa, montaż oraz wdrożenie systemu kontroli dostępu i ewidencji czasu pracy wraz z urządzeniami wejściowymi będzie wykonywane w czynnym kompleksie budynków. Wykonanie tych prac nie może zakłócić pracy w budynkach sądowych. Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej na 2 dni przed planowanym demontażem i montażem oraz wdrożeniem systemu i urządzeń objętych umową zawiadomić Zamawiającego o terminie wykonania tych czynności.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.10.2018 | 08:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się