USŁUGI SERWISOWANIA I PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów, serwisowania sprzętu i aparatury medycznej będącej w posiadaniu Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o.o. Sosnowiec ul. Zegadłowicza 3 i/lub ul. Szpitalna 1.
Zamówienie składa się z 9 części tzw. pakietów, z których każdy stanowi oddzielny przedmiot zamówienia:
1) usługa przeglądów technicznych sprzętu i aparatury medycznej:
Pakiet 1 - Generator RF Curis firmy Sutter
Pakiet 2 – Diatermia elektrochirurgiczna Autocon firmy Karl Storz
Pakiet 3 - Respirator Achieva firmy Nellcor Puritan Bennett
Pakiet 4 – Respiratory Bennett firmy Nellcor Puritan Bennett;
Pakiet 5 – Respirator Ivent Inspiration firmy Event Medical

2) usługa przeglądów technicznych i serwisowania sprzętu i aparatury medycznej:
Pakiet 6 - Sterylizatory parowych SteriVap
Pakiet 7 - Aparaty do znieczuleń i respirator transportowy firmy Dräger
Pakiet 8 – Sprzęt i aparatura noworodkowa firmy Dräger

3) usługa obsługi serwisowej skanerów firmy Carestream Health do cyfrowych kaset RTG:
Pakiet 9 – Obsługa serwisowa skanerów firmy Carestream Health

2. Opis aparatów, ich lokalizacja, terminy przeglądów i inne szczegóły realizacji przedmiotu zamówienia określone są w załącznikach 3.1÷ 3.9 do SIWZ..
3. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do:
1. wykonania przeglądów w terminie wskazanym w załącznikach 3.1÷ 3.9 do SIWZ,
2. dokonania podczas przeglądów wymiany wszystkich elementów objętych obowiązkową wymianą oraz wymianę części zgodnie z opisem w załącznikach 3.1÷ 3.9 do SIWZ,
3. dokonania, podczas przeglądów, wymiany części, które podlegają wymianie, co kilka lat, np.: akumulatory, filtry techniczne oraz drobne elementy (śruby, bezpieczniki, złącza, drobne podzespoły elektroniczne), jeżeli występują, z wyłączeniem podzespołów/elementów/części, których wymiana jest konieczna z powodu awarii lub zużycia (wymiana po zaakceptowaniu odrębnie przedstawionego kosztorysu naprawy – przedstawienie kosztorysu wymagane dla pakietów 6÷9,
4. wykonania testów bezpieczeństwa elektrycznego.
5. dokumentowania przeglądów kartą pracy (protokołem serwisowym) oraz wpisem do paszportu technicznego.
Po zakończeniu przeglądu (dotyczy Pakietu nr 1÷9), bądź serwisu (dotyczy Pakietu nr 6÷9) Wykonawca sporządzi kartę pracy (protokół serwisowy) z informacją o sprawności urządzenia, zawierającą opis wykonanych działań z wyszczególnieniem wymienianych elementów w trakcie przeglądu/serwisu, kolejną zalecana przez Wykonawcę datą przeglądu oraz oświadczeniem, że usługę wykonano zgodnie z instrukcją techniczną i zaleceniami producenta oraz zgodnie z procedurami zawartymi w instrukcjach serwisowych. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania cykli pracy urządzeń, według których uzależniona jest wymiana zestawów serwisowych. Dokumenty po wizycie serwisu Wykonawca przekaże w oryginale lub czytelnej kopii. Dokument winien zawierać zapis dotyczący nazwy aparatu, modelu, numeru fabrycznego, nazwisko osoby wykonującej usługę. Brak prawidłowego sporządzenia dokumentu spowoduje jego zwrot Wykonawcy. Prawidłowo sporządzony dokument jest podstawą przyjęcia faktury i dokonania zapłaty za usługę.
4. Wpis do paszportu będzie zawierać zapis: „Wykonano przegląd/naprawę urządzenia zgodnie z wymaganiami i instrukcją serwisową producenta. Przeprowadzono testy/kalibracje/pomiary bezpieczeństwa elektrycznego (wymienić), urządzenie sprawne i dopuszczone do użytkowania (niesprawne – zalecana naprawa), kolejna zalecana przez Wykonawcę data przeglądu, czytelny podpis i pieczęć serwisu.
5. W przypadku reklamacji, którejś z wymienianych w ramach przeglądu/serwisu części realizacja (wykonanie) naprawy lub usunięcie wady nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od wezwania Wykonawcy, przez Zamawiającego.
6. Realizacja zamówienia zgodnie z przedstawionym przez Zamawiającego harmonogramem, zawartym w formularzu asortymentowo-cenowym +/-5 dni roboczych, po ustaleniu z Działem Aparatury Medycznej ( nie dotyczy Pakietu nr 9).
7. Wykonawca będzie każdorazowo zgłaszał swoją wizytę na min. 12 godz. przed przybyciem u Zamawiającego – Dział Aparatury Medycznej tel. 32/ 41 30 135 – WARUNEK BEZWZGLĘDNY.
8. Wykonywanie testów bezpieczeństwa elektrycznego – Wykonawca jest zobowiązany do przekazania wyników testów bezpieczeństwa elektrycznego wraz z aktualnym certyfikatem legalizacji testera bezpieczeństwa elektrycznego, którym wykonano pomiary. Raport z pomiarów bezpieczeństwa elektrycznego, wraz z w/w certyfikatem jest podstawą przyjęcia faktury i dokonania zapłaty za usługę.
9. Zakres przeglądów technicznych będzie zgodny z zaleceniami producenta i aktualnie obowiązującymi przepisami technicznymi, a wykonanie przeglądu zostanie potwierdzone certyfikatem potwierdzającym sprawność aparatu.
10. Dotyczy Pakietu nr 9
1) W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do obsługi serwisowej skanerów CR Classic i CR– pełny serwis: tj:
1. Przyjmowania telefonicznie zgłoszeń awarii i udzielania wstępnej telefonicznej pomocy technicznej;
2. Wykonania przeglądów techniczno – eksploatacyjnych wraz z wymianą zestawu części wymienianych podczas przeglądu dla każdego urządzenia;
3. Przystąpienia do usuwania awarii w miejscu instalacji urządzeń niezwłocznie po ich zgłoszeniu, nie później jednak niż następnego dnia roboczego następującego po dniu, w którym zostało dokonane zgłoszenie;
4. Przystąpienia do zdalnego usuwania awarii nie później niż 4 godziny roboczego od zgłoszenia;
5. Nielimitowanej liczby napraw urządzeń – robocizna, dojazd, powrót;
6. Dostawy i wymiany uszkodzonych w wyniku awarii części zamiennych;
7. Wykonania corocznej kontroli kaset.
2) Przeglądy techniczne skanerów obejmują:
1. Sprawdzenie układu transportu kasety z ekranem fosforowym w Urządzeniach, wymianę zużytych elementów, oczyszczenie toru kasety w Urządzeniach;
2. Oczyszczenie toru optycznego, sprawdzenie ustawień; sprawdzenie stanu technicznego i wymianę zużytych elementów;
3. Sprawdzenie stanu układów mechanicznych w Urządzeniach, kalibracja, wymiana zużytych elementów;
4. Sprawdzenie i wymianę filtrów powietrznych;
5. Oczyszczenie układów elektronicznych, komputerowych;
6. Sprawdzenie i w razie konieczności wykonanie kalibracji profili kaset;
7. Wykonanie wewnętrznych testów jakości producenta – TQT;
8. Wyczyszczenie odpowiednich baz danych Urządzeń;
9. Okresowe kontrole techniczne i naprawy urządzeń UPS połączonych ze skanerami;
10. Wykonywanie testów bezpieczeństwa elektrycznego.
11. Usługa winna być realizowana zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz.U. z 2017r. poz. 211).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.10.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące
  • Usługi serwisowe maszyn, urządzeń i części zamiennych
  • Serwis sprzętu medycznego

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się