Wykonywanie usług napraw awaryjnych elektronicznych urządzeń systemów stosowanych w technicznej ochronie obiektów wojskowych, w kompleksach będących na zaopatrzeniu 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług napraw awaryjnych systemów alarmowych (zwanych dalej „urządzeniami”) stosowanych w technicznej ochronie następujących obiektów wojskowych:

• Jednostka Wojskowa 4929, 08-521 Dęblin ul. Brygady Pościgowej 5;
• Jednostka Wojskowa 4461, 08-521 Dęblin ul. Dywizjonu 303 nr 12;
• Samodzielny Sektor Zabezpieczenia Teleinformatycznego, 08-521 Dęblin ul. Lotników Polskich 3 bud. 8;
• Centrum Szkolenia Inżynieryjno - Lotniczego, 08-521 Dęblin ul. 23 Lotniczej Eskadry Szkolnej 7;
• Jednostka Wojskowa 3248, 08-530 Dęblin ul. Saperów 5;
• Jednostka Wojskowa 3533, 24-100 Puławy, Klikawa;
• Jednostka Wojskowa 4228 (Skład Stawy), 08-530 Dęblin, Osiedle Stawy;
• Jednostka Wojskowa 4228 (Skład Dęblin), 08-530 Dęblin ul. Saperów 3;
• Jednostka Wojskowa 4228 (Skład Stężyca), 08-540 Stężyca ul. Dęblińska 149;
• Jednostka Wojskowa 5371 (Głusiec), 26-922 Sieciechów;
• Wojskowa Komenda Uzupełnień w Białej Podlaskiej, 21-500 Biała Podlaska Aleja Tysiąclecia 28;
• Jednostka Wojskowa 3533, 21-500 Biała Podlaska, Roskosz;
• Jednostka Wojskowa 3411, 21-500 Biała Podlaska, Roskosz

2. Zamawiający zastrzega, że ilość godzin napraw awaryjnych elektronicznych urządzeń systemów stosowanych w technicznej ochronie obiektów wojskowych (w trakcie obowiązywania umowy) nie może przekroczyć 80 godzin.

3. Zamawiający nie wymaga osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się poniżej oraz w:
a) Załączniku Nr 1a do SIWZ tj . formularzu ofertowym;
b) Załączniku Nr 1b do SIWZ tj. wykazie urządzeń podlegających naprawom awaryjnym;
c) Załączniku Nr 6 Do SIWZ tj. ogólnych warunkach umowy.

5. Wykonawca oświadcza, że do realizacji niniejszej umowy wyznaczy wyłącznie pracowników, z których każdy posiada łącznie:
1) ważne poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli co najmniej „POUFNE” lub wyższe;
2) ważne zaświadczenie o przebytym przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych;
3) legitymację kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego;
4) dokument potwierdzający ukończenia kursów:
- dla pracownika nadzoru – koordynatora - w zakresie projektowania, montażu, instalowania i konserwacji elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych stopnia zabezpieczenia
1-4;
- dla pracownika technicznego – monter/konserwator - w zakresie montażu, instalowania, konserwacji elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych stopnia zabezpieczenia 1-4;
5) w zakresie montażu, instalowania (konserwowania) elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych stopnia zabezpieczenia 1-4.

6. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające powyższe uprawnienia w terminie dwóch dni od podpisania umowy, pod rygorem rozwiązania umowy z winy Wykonawcy i naliczenia Wykonawcy kary umownej, o której mowa w §9 pkt. 1 ust. 1 ogólnych warunków umowy stanowiących załącznik Nr 6 do niniejszej SIWZ .

6. Rozwiązania równoważne:

W przypadku wystąpienia w opisie przedmiotu zamówienia oraz ogólnych warunkach umowy: nazw producentów, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę oraz odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych oraz odniesienia do wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, w zakresie wybranych cech -
zamawiający zaleca aby traktować takie wskazania jako przykładowe tzn., że określają one minimalne parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe wymagane przez Zamawiającego (mają charakter przykładowy) dopuszcza zastosowanie przez wykonawcę rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że będą one posiadały, co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne i nie obniżą określonych w dokumentacji standardów i zapewnią wykonanie zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały lub wyroby równoważne do wykonania przedmiotu zamówienia oraz inne elementy równoważne spełniają wymagania określone przez zamawiającego (podstawa art. 30 ust. 5 ustawy) poprzez złożenie wraz z ofertą zestawienia wszystkich zaproponowanych materiałów oraz innych elementów równoważnych i wykazanie ich równoważności w stosunku do materiałów i innych elementów opisanych w SIWZ.

Przedłożony opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych musi być na tyle szczegółowy, żeby zamawiający przy ocenie oferty mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich parametrów technicznych oraz rozstrzygnięć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne. Oznacza to, że na wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że zaoferowane przez niego materiały i inne elementy są równoważne w stosunku do opisanych przez zamawiającego, wskazując, że zaproponowane rozwiązania są równoważne pod względem technicznym, jakościowym i funkcjonalnym.

Zamawiający nie ogranicza wykonawcom katalogu dowodów, za pomocą których wykazywać będą oni równoważność oferowanych rozwiązań. Wykazanie równoważności to obowiązek wykonawcy, ale także i jego prawo. Stosownie bowiem do treści art. 30 ust. 5 ustawy Pzp: „Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego”. Opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych załącza wraz z ofertą tylko ten wykonawca, który oferuje produkty równoważne.

7. Uregulowania odnoszące się do podwykonawców:

a) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (zgodnie z art. 36a. ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych). W takim przypadku zamawiający zgodnie z art. 36b. ust. 1 ustawy żąda wskazania przez wykonawcę w formularzu ofertowym (załączniku Nr 1a do SIWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców (o ile są znane).

b) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania Wykonawcy.
Wraz z fakturą za zrealizowane usługi Wykonawca przedłoży dokument potwierdzający rozliczenie wykonanych usług z Podwykonawcą wraz z oświadczeniem Podwykonawcy potwierdzającym brak roszczeń finansowych w stosunku do Zamawiającego za określony rozmiar usług wykonanych przez Podwykonawcę.

c) Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania wykonywania części zamówienia podwykonawcy.

d) Postanowienia dotyczące wymagań zamawiającego co do umów
o podwykonawstwo oraz zasad zawierania takich umów zawarte zostały we wzorze umowy.

8. Informacje o ochronie danych osobowych (zgodnie z art. 13 RODO):

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

41. Baza Lotnictwa Szkolnego
08– 521 Dęblin
ul. Brygady Pościgowej 5
tel. 261-517-525;
NIP: 506-011-18-75
REGON: 061456920

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na wykonywanie usług napraw awaryjnych elektronicznych urządzeń systemów stosowanych w technicznej ochronie obiektów wojskowych, w kompleksach będących na zaopatrzeniu 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, Nr 36/18/N prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

______________________
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4). Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14
RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu, Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do złożenia w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (treść oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO została ujęta przez zamawiającego we wzorze formularza ofertowego– załącznika nr 1 do SIWZ).

9. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zostanie zawarta
z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza -
po podpisaniu umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.10.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt ochronny i BHP

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się