Usługi konserwacji i naprawy kotłowni gazowych i olejowych w obiektach Policji woj. małopolskiego

» Opis zapytania

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:
1) Przegląd konserwacyjny kotłowni gazowych i olejowych w obiektach Policji woj. małopolskiego w sezonach grzewczych 2018/2019, 2019/2020, a w sezonie 2020/2021 do 31.07.2021 r.
2) Utrzymanie w ruchu kotłowni gazowych i olejowych w obiektach Policji woj. małopolskiego w trakcie trwania sezonów grzewczych 2018/2019, 2019/2020, a w sezonie 2020/2021 do 31.07.2021 r.,
3) usuwanie awarii wynikłych w czasie obowiązywania umowy.
2. Szczegółowy wykaz kotłowni wraz z ilością wymaganych przeglądów oraz przewidywaną liczbą roboczogodzin spędzanych przy naprawach poszczególnych kotłowni zawarty jest w załączniku nr 2 do SIWZ. Przedmiotowy załącznik jest równocześnie formularzem cenowym. Załącznik ten wskazuje również przewidywaną wartość brutto materiałów i części używanych przy naprawach poszczególnych kotłowni.
3. Przeglądy konserwacyjne kotłowni wykonane mają być w zależności od potrzeb Zamawiającego - jeden lub dwa razy w roku.
1) przegląd konserwacyjny w 2018 roku należy wykonać do 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia niniejszej umowy,
2) przegląd konserwacyjny w kolejnych latach obowiązywania niniejszej umowy wymagany raz w roku, winien być wykonany do dnia 10 października danego roku kalendarzowego,
3) przegląd konserwacyjny w kolejnych latach obowiązywania niniejszej umowy wymagany dwa razy w roku, winien być wykonany przed rozpoczęciem sezonu grzewczego tj. do dnia 10 października danego roku kalendarzowego oraz na koniec sezonu grzewczego określonego przez Użytkownika danej kotłowni.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie wykonywanych przeglądów konserwacyjnych oraz ewentualnych napraw zawiera załącznik nr 4 do SIWZ, w którym określono m.in.:
a) niezbędne czynności do wykonania przez Wykonawcę podczas przeglądów konserwacyjnych,
b) niezbędne czynności do wykonania przez Wykonawcę do zapewnienia ruchu w kotłowni podczas sezonu grzewczego,
c) obowiązki Wykonawcy związane z prawidłową realizacją konserwacji i napraw kotłowni.
5. UWAGA! Zamawiający wymaga, aby w przypadku wykonywania usług konserwacji na urządzeniach objętych gwarancją producenta, Wykonawca wykonywał przedmiotowe usługi w sposób, który nie spowoduje utraty bądź ograniczenia gwarancji udzielonej przez producenta danego urządzenia.
6. Usługi będą realizowane w czynnych obiektach.
7. Wykonawca udzieli:
 minimum 6 miesięcy gwarancji na wykonane usługi naprawy;
 minimum 12 miesięcy gwarancji na urządzenia, produkty i materiały wykorzystane do realizacji zamówienia obowiązuje, jednak nie krótsza niż gwarancja producenta.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.10.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi serwisowe maszyn, urządzeń i części zamiennych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się