Dostawa rękawic roboczych i ochronnych dla potrzeb Zakładu Linii Kolejowych w Opolu

» Opis zapytania

Dostawa rękawic roboczych i ochronnych dla potrzeb Zakładu Linii Kolejowych w Opolu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zbiorcze zestawienie ilościowe ujęte zostały z załączniku nr 1.

Dostawy odbywać się będą na podstawie zamówienia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do wniosku. Do każdej dostawy Wykonawca ma obowiązek dostarczyć protokół zdawczo-odbiorczy (zał. nr 3) oraz deklarację zgodności (zał. nr 4).

Dostarczone rękawice muszą spełniać wymagania standardów dla odzieży i obuwia roboczego, dostarczanych pracownikom PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., zgodnie z pismem ILG11a-231-05/2018 z dnia 26.03.2018r.

Przedmiot zamówienia musi posiadać Deklarację zgodności WE oraz Certyfikat/Świadectwo typu WE oraz powinien być oznakowany w sposób czytelny i trwały oraz zawierać informacje dot. rozmiaru, oznaczenia producenta, kategorii bezpieczeństwa i współczynniki danych mechanicznych, oznakowanie dodatkowymi symbolami w zależności od występowania dodatkowej właściwości ochronnej, numer odpowiedniej normy.

W celu potwierdzenie, że przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom Zamawiającego Wykonawcy zobowiązani będą złożyć wraz z ofertą n/w dokumenty:
a)Deklaracja zgodności WE
b)Certyfikat/Świadectwo typu WE (z wyłączeniem poz. 1 - rękawice ocieplane)
c)Karty wyrobu/karty katalogowe produktu/karty opisu

Ponadto, do oferty Wykonawcy mają obowiązek dołączyć w formie skanu n/w dokumenty:
1) Pełnomocnictwo do złożenia oferty
2) Oświadczenie o akceptacji zapisów postępowania zakupowego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.09.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Artykuły papiernicze
  • Odzież i obuwie robocze i ochronne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się